Biuro Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Studia podyplomowe - rekrutacja online

Dane podstawowe
Wybór kierunku studiów *
Imię *
Drugie imię
Nazwisko *
Adres email *
Numer telefonu *
Telefon stacjonarny ( np.: 61 678 56 56)
Pozostałe dane osobowe
Nr pesel *
Nr dowodu osobistego *
Data wydania dowodu osobistego (yyyy-mm-dd) *
Dowód osobisty wydany przez *
Nazwisko panieńskie
Imię ojca *
Imię matki *
Płeć *
Data urodzenia (yyyy-mm-dd) *
Miejsce urodzenia *
Obywatelstwo *
Adres zamieszkania
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica, nr domu, nr lokalu *
Adres do korespondencji - zaznacz jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj, miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica, nr domu, nr lokalu *
Wykształcenie
Nazwa uczelni
Ukończony kierunek
Tytuł uzyskany *
Dane zawodowe
Miejsce zatrudnienia
Stanowisko

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe w procesie rekrutacji
Podanie danych osobowych przez kandydata jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny - kandydat nie jestem zobowiązany do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w procesie rekrutacji.
Administratorem danych osobowych jest:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
NIP: 777-00-05-497
REGON 00000-1525
Inspektor Ochrony Danych:
Rolę Inspektora Ochrony Danych (IOD) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu począwszy od dnia 25 maja 2018 roku pełni dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP.
Dane kontaktowe:
rodo@ue.poznan.pl
pokój 1715, Collegium Altum
tel. +48 602 394 161
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia podyplomowe.
W przypadku przyjęcia na studia, dane słuchacza przetwarzane będą dla celów świadczenia usług edukacyjnych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji na studia podyplomowe, a po zakończeniu tego procesu zostaną usunięte. W przypadku przyjęcia na studia, dane osobowe przetwarzane będą nadal dla celów świadczenia usług edukacyjnych od dnia zakończenia procesu rekrutacji do końca okresu świadczenia tych usług oraz przez okres kolejnych 50 lat, licząc od roku, w którym ustało świadczenie usług edukacyjnych na rzecz danego słuchacza.
Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego i/lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:
Kandydat ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.
W celu realizacji praw wymienionych powyżej należy wysyłać wiadomość e-mail zawierającą stosowne żądanie na adres: bsp@ue.poznan.pl
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
W odniesieniu do danych osobowych kandydatów nie następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych
Kandydat może dodatkowo wyrazić zgodę administratorowi danych – Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu - na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych. Zgoda ma charakter dobrowolny – kandydat nie jestem zobowiązany do jej wyrażenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych nie jest niezbędna do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Brak zgody nie ma wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
Jeżeli kandydat wyrazi dobrowolną zgodę, dane osobowe przetwarzane będą dla celów marketingowych i reklamowych na podstawie tej zgody.
Dane osobowe przechowywane będą dla celów marketingowych i reklamowych do dnia 31 grudnia 2025 roku. Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego i/lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być także przetwarzane przez firmy zewnętrzne oferujące systemy do przeprowadzania mailingu (np. Redlink, Sare) – na podstawie stosownych umów powierzenia zawartych z administratorem danych.
Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma również prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora. W celu realizacji praw wymienionych powyżej należy wysyłać wiadomość e-mail zawierającą stosowne żądanie na adres: cem@ue.poznan.pl
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych i reklamowych nie następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Kandydat oświadcza, że: *
 1. wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów rekrutacji na Studia Podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. pozyskał od Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pełne dane co do jego tożsamości jako administratora danych osobowych oraz co do danych kontaktowych administratora danych oraz jego przedstawiciela;
 3. został poinformowany przez administratora danych o celu i podstawie prawnej przetwarzania jego danych osobowych;
 4. zostały mu przekazane przez administratora danych dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych;
 5. został poinformowany o kategoriach odbiorców swoich danych osobowych;
 6. został poinformowany o kryteriach ustalania okresu, w jakim jego dane osobowe będą przechowywane;
 7. został poinformowany o prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 8. został poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. został poinformowany o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. poinformowano go, że podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia rekrutacji, że nie jest zobowiązany do ich podania, lecz konsekwencją niepodania danych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji;
 11. został poinformowany czy w odniesieniu do jego danych osobowych następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów koniecznych do realizacji umowy drogą pocztową lub środkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną *
Wyrażam także dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w celach marketingowych i reklamowych oraz na otrzymywanie od Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zostałem/-am poinformowany/-a o kategoriach odbiorców moich danych osobowych oraz o tym, że dla celów marketingowych i reklamowych dane przetwarzane będą do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zostałem/-am także poinformowany/-a, że przysługuje mi prawo żądania od administratora danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
Źródło informacji o ofercie studiów podyplomowych *
* oznacza pole obowiązkowe