Biuro Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Studia podyplomowe - rekrutacja online

Dane podstawowe
Wybór kierunku studiów *
Imię *
Drugie imię
Nazwisko *
Adres email *
Numer telefonu *
Pozostałe dane osobowe
Nr pesel *
Nr dowodu osobistego *
Data wydania dowodu osobistego (yyyy-mm-dd) *
Dowód osobisty wydany przez *
Płeć *
Data urodzenia (yyyy-mm-dd) *
Miejsce urodzenia *
Obywatelstwo *
Adres zamieszkania
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica, nr domu, nr lokalu *
Adres do korespondencji - zaznacz jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj, miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica, nr domu, nr lokalu *
Wykształcenie
Nazwa uczelni
Ukończony kierunek
Tytuł uzyskany *
Czy świadectwo dojrzałości wydane w Polsce? *
Dane zawodowe
Miejsce zatrudnienia
Stanowisko

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525 (dalej: Uczelnia).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście (pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe oraz w przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu kształcenia na podstawie przepisów prawa w tym ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z aktami wykonawczymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w związku z podjęciem kształcenia na studiach podyplomowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. archiwalnym, w tym prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej na podstawie obowiązku prawnego wynikającego m.in. z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatków;
  4. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  5. zapewnienia Pani/Panu dostępu do informacji o działalności Uczelni, w tym oferty dydaktycznej na podstawie dobrowolnej zgody (art. ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji kształcenia, a po jego zakończeniu zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz zaufanym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Uczelni w tym podmiotom dostarczającym narzędzia niezbędne do komunikacji z Państwem oraz świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.
 7. W zakresie danych, w stosunku do których wyrażono zgodę na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w każdym momencie, z zastrzeżenie, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe prowadzenia procesu kształcenia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (w tym informacji o ofertach edukacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) od Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10. W każdej chwili mogę wycofać zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Źródło informacji o ofercie studiów podyplomowych *

Czy korzystał/a Pan/Pani wcześniej z oferty UEP?

Jeśli tak, można wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Korzystałem/łam

UWAGA!
Proszę zweryfikować poprawność danych osobowych podanych w formularzu. Dokumentacja przebiegu studiów wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych sporządzana jest w oparciu o dane zapisane w systemie podczas rekrutacji na studia.
* oznacza pole obowiązkowe