Przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją „Komunikacja w dobie kryzysu”

KLAUZULA INFORMACYJNA - Przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją „Komunikacja w dobie kryzysu”

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525 (dalej: Uczelnia).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście (pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. organizacji i realizacji „Komunikacja w dobie kryzysu” na podstawie akceptacji przez Państwa warunków uczestnictwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. przesyłania informacji marketingowych za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału komunikacji w celu zapewnienia Państwu dostępu do informacji o działalności Uczelni, w tym o jej ofercie dydaktycznej na podstawie dobrowolnej Państwa zgody (art. ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i realizacji „Komunikacja w dobie kryzysu”, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty odbycia się wydarzenia .

W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz zaufanym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Uczelni w tym podmiotom dostarczającym narzędzia niezbędne do komunikacji z Państwem oraz świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.

W zakresie danych, w stosunku do których wyrażono zgodę na przetwarzanie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w każdym momencie, z zastrzeżenie, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do zarejestrowania się i wzięcia udziału w „Komunikacja w dobie kryzysu” .

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.