Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Gospodarowanie zasobami" - przeznaczone dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej

Kontakt: email: i.bartkowiak@ue.poznan.pl telefon: 061-854-38-85 Koszt uczestnictwa: 3950.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

 Studia podyplomowe dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej            - uruchomione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu -  są konsekwencją zapisów „Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej do roku 2020”oraz wyrazem realizowanego Programu Rozwoju Kadr  poprzez szeroko rozumianą  politykę kadrową, prowadzoną w Państwowej Straży Pożarnej.

Celem studiów podyplomowych w zakresie gospodarowania zasobami dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej jest przygotowanie wyselekcjonowanej grupy oficerów do pełnienia funkcji zarządczych                                 i doskonalenie ich  kwalifikacji zawodowych, poprzez aktualizację wiedzy i wzbogacanie umiejętności niezbędnych kadrze oficerskiej PSP w  zakresie umiejętnego kierowania  oraz skutecznego organizowania i wykorzystania posiadanych zasobów oraz trafnego nimi zarządzania w ramach  krajowego systemu ratowniczo -  gaśniczego /KSRG/.   

 

Studia podyplomowe „Gospodarowania zasobami” adresowane są dla kadry oficerskiej w Państwowej Straży Pożarnej.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych. Listę kandydatów studiów podyplomowych ustala Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Poznaniu.

Program
 

                                PROGRAM SP GOSPODAROWANIE ZASOBAMI DLA KADRY 

                                OFICERSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  - Edycja V

 

Lp.

 

                       Przedmiot

Wykładowca

Godz.

1.

 Prawo administracyjne, KPA, wydawanie decyzji

Dr Krzysztof Szuma

12

2.

Współpraca z samorządem terytorialnym

Prof. Malgorzata Słodowa-Hełpa

6

3.

Pragmatyka prawa pracy w PSP

Dr Anna Musiała

6

4.

Budżet Państwowej Straży Pożarnej oraz wybrane zagadnienia finansów publicznych

Dr Tomasz Bojkowski

26

5

Budżet zadaniowy i fundusze unijne

dr Maciej Cieślukowski

6

6.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym własnym sobą)

Prof. dr  hab. Henryk Januszek

12

7

Praca w zespole

dr Andrzej Stańda

8

8

Komunikacja interpersonalna w organizacji

Prof. dr hab. Henryk Mruk

6

9

Wstęp do ustalania przyczyn pożarów/

dr inż.. Piotr Guzewski

6

10

Zarządzanie kryzysowe

Generał  Janusz Skulich 

6

11

Zarządzanie operacyjne /Współdziałanie PSP i OSP

mgr inż. Dariusz Marczyński

12

12

Zarządzanie ryzykiem /Ochrona ppoż. budynków i obiektów

dr inż. Paweł Janik 

12

13

Prewencja społeczna

mgr Krzysztof Biskup

6

14

Etyka i etykieta w PSP

Prof. dr Barbara Pogonowska

6

15

Negocjacje i rozwiązywania konfliktów 

Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska

6

16

Public Relations i kształtowanie wizerunku

Dr Krzysztof Gołata

6

17

Nadzór, kontrola i odpowiedzialność

Mgr Sławomir Gembara

6

18

Gospodarka materiałowa i inwentaryzacja 

mgr Katarzyna Żuchowska

4

19

Psychologia  działań ratowniczych i radzenie sobie ze stresem

Mgr Cezary Dobrodziej 

6

20

System informatyczny PSP

Mgr Zbigniew Góral

6

21

Zamówienia publiczne, postępowanie przetargowe

Mgr  Maciej Hoffman

4

22

Zagadnienia obronne, zagadnienia niejawne

Dr Zdzisław Małkowski

4

23

EGZAMIN KOŃCOWY Z ZAKRESU W/W PRZEDMIOTÓW

Prof. dr hab. Henryk Januszek

2

 

 

 

 

24

 Seminaria podyplomowe

 

10

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     

 

 

 

 

 

Egzaminy

 

Słuchaczy studiów podyplomowych: „Gospodarowania zasobami dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej”  obowiązuje zdanie egzaminu i uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, a także egzamin końcowy po napisaniu pracy podyplomowej

 

 

Liczba godzin
184

 

Studia podyplomowe odbędą się w czasie: październik 2015 - wrzesień 2016. Zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i w niedziele.

Koszt uczestnictwa
3950.00 zł

możliwa jest płatność w 2 ratach

przy czym termin płatności pierwszej raty upływa z dniem 25.10.2015

termin płatności drugiej raty – z dniem   15.02.2016

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15.10. 2015

Dodatkowych informacji udziela Iwona Bartkowiak tel. 061 854-38-85;  lub kierownik studiów: tel. 061-854-38-88

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • życiorys (CV)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o zapoznaniu sie z regulaminem studiów podyplomowych

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem, telefon, mail.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Socjologii i Filozofii
ul. Towarowa 53, pokój 304

adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 Termin prosze ustalić telefonicznie

tel. 061 854-38-85; 066-22-44-096

Dodatkowe informacje

 

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy/specjaliści z:

 •  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 •   Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 •   Politechniki Poznańskiej,
 •  Komendy Głównej PSP

 

 

Kierownik
prof. dr hab. Henryk Januszek, prof. zw. UEP, e-mail: henryk.januszek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Socjologii i Filozofii
61-875 Poznań
al. Niepodległości 10
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.