Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (VI edycja).

Studia Podyplomowe "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"

Kontakt: email: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest uzyskanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu finansów publicznych, rachunkowości oraz prawa.

Studia skierowane są do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników służb księgowo-finansowych oraz osób pragnących podjąć pracę w księgowości i ubiegać się o certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwent Studiów Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa” może być zatrudniony na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Niezbędnym warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157 poz. 1240).

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Formy organizacyjno-prawne, źródła finansowania i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 • Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych
 • Budżet zadaniowy
 • Klasyfikacja budżetowa
 • Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych
 • Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling
 • Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w administracji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatki bezpośrednie
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatki pośrednie
 • Oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo pracy w sferze budżetowej
 • Finansowanie projektów europejskich
 • Zintegrowane systemy zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Seminarium podyplomowe - 2 seminaria a' 12 godz.
Egzaminy

Egzaminy: testowy z zagadnień poruszanych na poszczególnych przedmiotach (na koniec I i II semestru); Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
182

Czas trwania studiów: Dwa semestry: od października 2017 do września 2018 (zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele od godz. 8.20 do 15.10)

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty należy przesłać listownie do Katedry Finansów Publicznych.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 października 2017 r.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

UWAGA

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia aplikacji

Miejsce złożenia dokumentów

Adres do korespondencji:
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Gospodarka V

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzi:

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała, mail: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl

Dodatkowe informacje

Ukończenie proponowanych studiów podyplomowych stanowi również podstawę do ubiegania się o wydawanie przez Ministerstwo Finansów certyfikatu (bez konieczności zdawania egzaminu) uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po ukończeniu studiów, warunkiem uzyskania tego certyfikatu jest posiadanie trzyletniej praktyki w księgowości oraz wykształcenia wyższego magisterskiego bądź równorzędnego (na podstawie art. 76b ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity DzU nr 152, poz. 1223).

Program studiów uwzględnia zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (zał. 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, DzU nr 62, poz. 508).

Kierownik
dr Ilona Kijek, e-mail: i.kijek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.