Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (VI edycja).

Studia Podyplomowe "Analizy rynkowe i strategiczne"

Kontakt: email: kzs@ue.poznan.pl telefon: 061 856 94 32 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem Studiów Podyplomowych Analizy rynkowe i strategiczne jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych i strategicznych stanowiących podstawę budowy i aktualizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, a także strategii konkurowania, kooperacji, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W trakcie spotkań następuje rozważenie konsekwencji dynamicznych zmian warunków działania dla wymogów w zakresie elastyczności wyborów strategicznych i ich wdrażania oraz kultury organizacyjnej i systemów informacyjnych. Ponadto celami szczegółowymi są:
- zaprezentowanie procesu formułowania i realizowania strategii, zaznajomienie słuchaczy z różnymi jej rodzajami (strategie korporacji, strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurowania, strategie relacyjne),
- zwrócenie uwagi na istotną rolę analiz strategicznych w procesie planowania, wdrażania i kontrolowania strategii w dynamicznych warunkach działania, w tym zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami analizy otoczenia i diagnozy wnętrza organizacji z uwzględnieniem związków rekursywnych,
- ukształtowanie słuchaczy w zakresie umiejętności oceny roli przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym oraz wnioskowania o potencjalnych wyborach strategicznych dotyczących celów, strategii rozwoju i działania względem podmiotów z otoczenia konkurencyjnego,
- wskazanie na potrzebę stałego monitorowania efektów zrealizowanych strategii rozwoju,
- zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi analizy danych o otoczeniu i  przedsiębiorstwie,
- rozwinięcie umiejętności raportowania oraz wzmocnienie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- wykazanie znaczenia cech kultury organizacyjnej dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz systemu wczesnego ostrzegania.

Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu metod takich jak: case study, warsztaty, gry symulacyjne, inscenizacje. 
 

Wykładowcami są wybitni pracownicy naukowo-dydaktyczni, aktywnie pracujący na rzecz praktyki gospodarczej. Ponadto wartością dodaną są spotkania z doświadczonymi i odnoszącymi liczne sukcesy praktykami biznesu.

Studia Podyplomowe Analizy rynkowe i strategiczne skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie strategicznych analiz rynkowych, a w szczególności do obecnych i przyszłych:
- menedżerów wyższego i średniego szczebla, pragnących zdobyć lub udoskonalić umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych warunkach otoczenia,
- menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolowanie strategii przedsiębiorstwa/ instytucji,
- pracowników średniego i niższego szczebla odpowiedzialnych za badania i analizy oraz raportowanie wyników przeprowadzonych analiz,
- właścicieli przedsiębiorstw,
- pracowników przedsiębiorstw/ instytucji.

Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych), tj. posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równorzędny).

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów podyplomowych. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

Program studiów obejmuje 28 przedmioty, zawarte w czterech modułach tematycznych: Wiedza ogólna, Monitoring otoczenia, Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa, Nowoczesne technologie – warsztaty w laboratorium komputerowym. Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w cyklu spotkań z praktykami biznesu. Mają także do wyboru dwa seminaria podyplomowe.

Moduł 1: Wiedza ogólna
- Wybory strategiczne
- Informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych
- Strategie przedsiębiorstw
- Metody i źródła pozyskiwania informacji

Moduł 2: Monitoring otoczenia
- Analiza mechanizmu rynkowego
- Techniki badania rynku
- Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych
- Analiza konkurentów
- Analiza klientów
- Analiza źródeł zaopatrzenia
- Analiza sieci biznesowych

Moduł 3: Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa
- Audyt organizacyjny przedsiębiorstwa
- Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
- Ocena systemu celów i strategii przedsiębiorstwa
- Kontroling marketingowy
- Ocena portfela produktów przedsiębiorstwa
- Metody oceny systemu sprzedaży
- Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa
- Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
- Metody wyceny przedsiębiorstwa
- Wycena wartości niematerialnych i prawnych
- Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
- Systemy wczesnego ostrzegania
- Metody szacowania ryzyka gospodarczego

Moduł 4: Nowoczesne technologie – warsztaty w laboratorium komputerowym
- Metody prognozowania gospodarczego
- Techniki aportowania
- Nowoczesne narzędzia analizy danych
- Web-mining: analiza danych internetowych

Spotkania z praktykami

Seminarium

Egzaminy

Przewiduje się egzaminy z następujących przedmiotów:
- Informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych,
- Strategie przedsiębiorstw.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
184

Studia podyplomowe będą trwać dwa semestry: zimowy i letni roku akademickiego 2017/2018. Zakończenie studiów przewiduje się 30 września 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą w czasie dwudniowych zjazdów - w piątki (godz. od 16.20 do 21.00) i soboty (godz. 8:20-16:50 w semestrze zimowym, godz. 8:20-15:10 w semestrze letnim).

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej): 31.10.2017 r.
Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:
I rata: 31.10.2017 r., II rata: 31.12.2017 r., III rata: 31.03.2018 r., IV rata: 31.05.2018 r.

Niewniesienie w terminie opłaty za studia skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w studiach podyplomowych powinny zarejestrować się online i złożyć drogą elektroniczną wniosek o przyjęcie. Następnie w określonym czasie od daty przesłania wniosku elektronicznego kandydat powinien złożyć w sekretariacie Katedry Zarządzania Strategicznego wymagane dokumenty.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie zgłoszenia (wniosku o przyjęcie), a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłaszania się kandydatów.

O przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia podyplomowe kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.09.2017 r.

Informacje na temat studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry Zarządzania Strategicznego al. Niepodległości 10, pokój 322 w Gmachu Głównym UEP, tel. 61 8569432.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
- dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
- ksero dowodu osobistego
Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.
Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Zarządzania Strategicznego (tel. 61 8569432)
al. Niepodległości 10 (Gmach Główny UEP, III piętro, pok. 322), Poznań
lub listownie na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Zarządzania Strategicznego
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Katedra Zarządzania Strategicznego prowadzi równolegle nabór na Studia Podyplomowe:
Zarządzanie Projektami,
Zarządzanie Projektami - narzędzie dla praktyków.

Kierownik
Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP, e-mail: kzs@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Zarządzania Strategicznego
al. Niepodległości 10
tel. 61-856-94-32
kzs@ue.poznan.pl
www.kzs.ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.