Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"

Kontakt: email: awikz@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów w tym zakresie oraz zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.

Studia podyplomowe AWIKZ przeznaczone są dla wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim i/lub magisterskim.

Absolwentowi Studiów przysługuje prawo do ubiegania się o uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

Szczegółowe informacje dot. kwalifikacji zawodowych znajdują się na stronie: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/kwalifikacje-zawodowe

Program

Program Studiów AWIKZ

 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Warsztaty z realizacji zadań audytowych (m.in. audyt finansowy, audyt operacyjny, audyt funduszy unijnych, audyt zamówień publicznych, audyt IT)
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Standardy kontroli zarządczej
 • Warsztaty z kontroli zarządczej
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość i sprawozdawczość
 • Fundusze unijne
 • Zamówienia publiczne
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

W czasie roku akademickiego - pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach na koniec każdego semestru (egzamin z przedmiotów kierunkowych i zaliczenie z pozostałych przedmiotów).

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
186

Czas trwania studiów: dwa semestry – od listopada 2016 r. do września 2017 r. (zajęcia odbywać się będą tylko w soboty i niedziele wg przyjętego harmonogramu)

Obrona prac podyplomowych - czerwiec 2017 r.

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

z możliwością rozłożenia na dwie raty. Termin I płatności - 30 listopada 2016 r., II płatność - 15 luty 2017 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Kontakt osobisty i telefoniczny:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum XII piętro, pok. 1214

tel. 61-854-34-13

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • kopia dowodu osobistego.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

 

Kierownik
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, e-mail: kamilla.bartkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Kontakt osobisty: ul. Powstańców Wielkopolskich 16 Collegium Altum XIII piętro, pok. 1214
tel. 61-854-34-13
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.