Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe Rachunkowość (od semestru letniego)

Kontakt: email: katrach@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-38 Koszt uczestnictwa: 3800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji,
w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna. Zadaniem tych Studiów jest również wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości. Ważnym celem studiów jest również poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie podatków. Słuchacze maja także możliwość zapoznania się z zasadami analizy i oceny działalności finansowej przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie jej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć laboratoryjnych słuchacze maja możliwość zapoznania się z nowymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują szeroki zakres nowoczesnej wiedzy z rachunkowości, nabędą umiejętności jej stosowania
w praktyce oraz uzyskają kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 10 godz.
 • Teoretyczne podstawy rachunkowości 20 godz.
 • Rachunkowość finansowa 60 godz.
 • Rachunkowość zarządcza 16 godz.
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości 8 godz.
 • Sprawozdawczość i auditing 8 godz.
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw 15 godz.
 • Analiza finansowa 8 godz.
 • Seminarium podyplomowe 15 godz.
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Analiza finansowa
 • oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.
Liczba godzin
160

Studia trwają dwa semestry.

Studia rozpoczną się w marcu 2015 r. a zakończą się  w lutym 2016 r.

Zajęcia w I semestrze trwają od marca do czerwca, w II semestrze od października do stycznia. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki i w soboty.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uczelni.

Koszt uczestnictwa
3800.00 zł

Koszt Studiów wynosi 3800 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo

30.03.2015 r.

w dwóch ratach po 1900 zł za semestr
I rata w terminie do dnia 30.03.2015r.
II rata w terminie do dnia 15.10.2015r.

w czterech ratach po 950 zł
I rata w terminie     do dnia 30.03.2015 r.
II rata w terminie    do dnia 15.06.2015 r.
III rata w terminie   do dnia 15.10.2015 r.
IV rata w terminie    do dnia 15.01.2016 r.

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe.

Wysokośc zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie iuszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają  następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Kształcenia Ustawicznego uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydukować po aplikacji on-line.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem!

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).


Sekretariat Katedry Rachunkowości

osobiście
ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 11.00-15.00
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość od semestru letniego

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizaowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia.

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

 Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

 Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy kandydatów i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik
prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, e-mail: aldona.kamela-sowinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną studiów podyplomowych prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.