Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IX edycja).

Studia Podyplomowe "Finanse i rachunkowość budżetowa"

Kontakt: email: firb@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych.

Studia FIRB przeznaczone jest dla wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim i/lub magisterskim.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Absolwent Studiów może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.

Program

Program Studiów FIRB

 • Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Rachunkowość budżetowa
 • Warsztaty z rachunkowości budżetowej
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Metodyka badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu
 • Finanse publiczne
 • Podatki
 • Podstawy audytu i kontroli
 • Zwrotne źródła finansowania zadań publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Fundusze unijne 
 • Zamówienia publiczne
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

W czasie roku akademickiego - pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach na koniec każdego semestr (egzamin z przedmiotów kierunkowych i zaliczenie z pozostałych przedmiotów).

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
184

Czas trwania Studiów: dwa semestry – od października 2017 r. do września 2018 r.

Obrona prac podyplomowych - czerwiec 2018 r.

Zajęcia odbywają się wg poniższego harmonogramu:

Semestr I

 1. 21-22.10.2017
 2. 4-5.11.2017
 3. 25-26.11.2017
 4. 9-10.12.2017
 5. 13-14.01.2018
 6. 27-28.01.2018

Semestr II

 1. 10-11.03.2018
 2. 24-25.03.2018
 3. 14-15.04.2018
 4. 5-6.05.2018
 5. 19-20.05.018
 6. 2-3.06.2018
 7. 16-17.06.2018
Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Termin I płatności - 31 październik 2017 r.

II płatność - 15 luty 2018 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Kontakt osobisty i telefoniczny:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum XIII piętro, pok. 1214

tel. 61-854-34-13

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych (wzór oświadczenia znajduje się w aplikacji on-line, na koncie słuchacza)
 • kopia dowodu osobistego.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

 

Kierownik
dr Marcin Wiśniewski, e-mail: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 16 Collegium Altum XIII piętro, pok. 1214
tel. 61 854-34-13     
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.