Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"

Kontakt: email: europa@ue.poznan.pl telefon: 61-854-33-22 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

 

Członkostwo Polski w UE, już od ponad 10 lat, umożliwia wykorzystanie nam niespotykanej dotąd kwoty dodatkowych środków na prowadzenie polityki rozwoju, służącej wzmacnianiu potencjału gospodarczego i społecznego oraz zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów kraju. Wsparcie to, odpowiednio ukierunkowane i efektywnie wykorzystane, stwarza realną możliwość pomocy w zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, rozwoju miast i regionów, prowadzeniu doradztwa i szkoleń, m.in. dla osób bezrobotnych oraz innych potrzebujących wsparcia.

 

Realizacja tych działań wymaga odpowiedniego zaangażowania osób, podmiotów gospodarczych i instytucji aplikujących o środki finansowe na realizację planowanych projektów. Dlatego celem studium jest przekazanie w sposób przystępny wiedzy z zakresu funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego), instrumentów finansowych (Jaspers, Jessica, Jeremie) i programów pomocowych. Głównym zadaniem studium jest zdobycie przez  słuchaczy praktycznych umiejętności z zakresu wnioskowania o fundusze unijne i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W programie studiów omawiane będą także zagadnienia ukazujące możliwości i sposoby wykorzystania środków unijnych w NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA (2014-2020).

 

Prowadzone, przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków, wykłady i warsztaty w szerokim zakresie pozwalają na nabycie przez słuchaczy studium niezbędnych kwalifikacji w zakresie przygotowywania i realizacji różnego rodzaju projektów unijnych.

 

 

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. Uczestnikami studium mogą być pracownicy przedsiębiorstw, administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, firm szkoleniowych i doradczych, organizacji pozarządowych, a także inne osoby związane z praktyką pozyskiwania środków z programów pomocowych lub chcące związać z tą sferą swoją przyszłość.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 1. Polityka spójności UE
 2. Podstawy prawne programowania i wykorzystywania środków UE w Polsce
  • Rozporządzenia UE, akty prawa krajowego
  • Definicje i klasyfikacja przedsiębiorstw,
  • Pomoc publiczna,
  • Zamówienia publiczne
 3. Metodologia PCM
 4. Analiza ekonomiczno-społeczna
  • Analiza kosztów i korzyści
  • Studium wykonalności
  • Biznes plan
  • Strategia rozwoju/ Diagnoza potrzeb
 5. Zarządzanie projektem
  • Promocja w projektach unijnych
  • Zarządzanie projektem i zarządzanie ryzykiem
  • Rozliczenia, kontrola, monitoring
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem
 6. Instrumenty inżynierii finansowej współfinansowane przez fundusze unijne
 7. Projekty dla administracji publicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 8. Projekty dla przedsiębiorstw - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 9. Projekty rozwoju zasobów ludzkich
  • Europejski Fundusz Społeczny
 10. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich PROW 2014-2020
 11. Fundusze europejskie
 12. Seminarium

Dodatkowo 10 godzin przeznaczone na temat wskazany przez uczestników, nie zawarty w programie ramowym studium.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu ponad połowa zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.

Kadra prowadząca to specjaliści/praktycy z zakresu funduszy unijnych, reprezentowana przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Free University of Brussels, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz firm konsultingowych.

Egzaminy

Egzaminy: Przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu oraz przygotowaniem projektów. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy dyplomowej.

Liczba godzin
170

Czas trwania studium: dwa semestry.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Dodaktowa opłata - 30 zl, za wystawienie świadectwa SP.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin zgłoszeń upływa dnia 30 września 2016 r.

 

Informacji na temat studiów znajdziecie Państwo również na stronie Katedry Europeistyki: http://euro.ue.poznan.pl

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie, oswiadczenie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

W dniach 18 lipca - 3 sierpnia br. sekretariat będzie nieczynny (przerwa urlopowa).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Europeistyki
Collegium Altum, pokój 1328
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań

adres korespondencyjny:
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Kierownik
dr Ida Musiałkowska, e-mail: i.musialkowska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedry Europeistyki
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum, pokój 1322
61-895 Poznań
tel. 061-854-33-22
e-mail: europa@ue.poznan.pl,
http://euro.ue.poznan.pl/
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.