Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Rachunkowość (w Zielonej Górze)

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości różnych jednostek gospodarczych, w szczególności firm usługowych, handlowych i produkcyjnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania finansami, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości w różnych typach jednostek. Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowym, kadrowo-płacowym lub controllingu, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, bądź też mogą podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia są również dedykowane dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących różne stanowiska w strukturze swojej jednostki, dla których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów
i rachunkowości, a tym samym umiejętność swobodnego posługiwania się profesjonalnym słownictwem tego obszaru działalności biznesowej. Do atutów studiów można zaliczyć zajęcia prowadzone w interaktywnej formie (case studies, warsztaty) przez wykładowców z doświadczeniem praktycznym, a także zajęcia
w pracowni komputerowej, gdzie słuchacze zapoznają się z nowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Podstawy rachunkowości, 20 godz.,
 • Rachunkowość finansowa, 60 godz.,
 • Kadry i płace w małym i średnim przedsiebiorstwie, 10 godz.,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie, 30 godz.,
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości, 10 godz.,
 • Sprawozdawczość i auditing, 15 godz.,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, 25 godz.,
 • Zarządzanie finansami w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz..
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i srednim przedsiębiorstwie,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pisemny egzamin końcowy (zamiast pracy podyplomowej).
Liczba godzin
180

Studia trwają dwa semestry od października 2019 r. do września 2020 r.

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio 2 razy w miesiącu, w piątki i soboty.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Opłatę można uiścić:

jednorazowo do
31.10.2019 r.

w dwóch ratach po 2100 zł 
I rata w terminie do dnia 31.10.2019 r.
II rata w terminie do dnia 15.02.2020 r.

w czterech ratach po 1050 zł
I rata w terminie do dnia 31.10.2019 r.
II rata w terminie do dnia 15.12.2019 r.
III rata w terminie do dnia 15.02.2020 r.
IV rata w terminie do dnia 15.05.2020 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie ( zakładu pracy bądź osobiste ) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia ( poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP ) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć:

osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych UEP
Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16, V piętro, p. 513

listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość - Zielona Góra

 

Kierownik
dr Łukasz Matuszak, e-mail: l.matuszak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.