Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XXXII edycja).

Studia Podyplomowe Marketingu

Kontakt: email: khim@ue.poznan.pl telefon: 61-856-94-24 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu marketingu oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie tworzenia strategii marketingowych.

Znajomość skutecznych narzędzi marketingu jest niezbędna do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach współczesnej gospodarki cechującej się rosnącą konkurencją i globalizacją. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw wpływają na ewolucję marketingu jako koncepcji zarządzania.

Program Studiów obejmuje wszystkie działania marketingowe skierowane na rynek docelowy zarówno na rynku B2C jak i B2B.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz konsultantów i praktyków gospodarczych.

Założeniem Studiów jest dostosowanie szczegółowego programu zajęć do potrzeb i oczekiwań słuchaczy i rozwiązywanie studiów przypadków, obrazujących wybrane problemy decyzyjne związane z projektowaniem i wdrażaniem strategii marketingowych.

Studia przeznaczone są dla managerów oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które w swojej pracy są lub mogą być odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za realizowanie polityki marketingowej przedsiębiorstwa. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich.

Program

Marketing w strategii przedsiębiorstwa
Zarządzanie produktem
Strategia cen
Zarządzanie dystrybucją
Strategia promocji
Zarządzanie marką
Badania marketingowe
Zachowania nabywców i segmentacja rynku
Plan marketingowy
Organizacja kampanii reklamowej
Techniki sprzedaży i negocjacje
Marketing terytorialny
Marketing internetowy
Prawne uwarunkowania marketingu
Media społecznościowe w marketingu
Controlling marketingu

Warsztaty
Seminarium podyplomowe

 

 

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

Strategia dystrybucji
Strategia promocji
Zarządzanie produktem

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej

Liczba godzin
166

Zajęcia są prowadzone w trybie studiów zaocznych, w czasie dwudniowych zjazdów, najczęściej jeden raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Studia będą trwać dwa semestry – od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

możliwa płatność czterech równych ratach

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • życiorys,
  • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Handlu i Marketingu
Gmach Główny, pokój 323
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
dr hab. Jan Mikołajczyk, e-mail: jan.mikolajczyk@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Sekretariat Katedry Handlu i Marketingu
Gmach Główny, pokój 323
al. Niepodległości 10
tel. 61-856-94-24
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.