Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Biznes Międzynarodowy

Kontakt: email: kzm@ue.poznan.pl telefon: 61-854-33-15 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Otwieranie się gospodarki nieuchronnie wiąże się z rosnącą konkurencją – wkraczaniem na polski rynek m.in. korporacji transnarodowych, których potencjał konkurencyjny i doświadczenie w funkcjonowaniu w warunkach rozwiniętej gry rynkowej właściwie nie wymaga komentarza. Skuteczne konkurowanie m.in. z takimi podmiotami możliwe jest jedynie wówczas, kiedy potencjał kadrowy polskich podmiotów będzie co najmniej równie wysoki, jak pozostałych, zagranicznych uczestników rynku.

Aktywne uczestnictwo w Studium Biznesu Międzynarodowego zdecydowanie zwiększa skuteczność konkurowania w opisanych wyżej warunkach. Jego celem jest bowiem przekazanie najnowszej wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem w otoczeniu, którego podstawową cechą jest zmienność, a dominującym trendem postępująca globalizacja. Podczas dwóch semestrów słuchacze Studium dowiedzą się m.in.:

 • jak organizować działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych od strony strategicznej, technicznej, marketingowej i prawnej, w tym:
  • z jakich narzędzi i technik korzystać przy prowadzeniu handlu zagranicznego,
  • jak tworzyć i wdrażać strategiczne i marketingowe plany ekspansji na rynki zagraniczne,
  • jakiego typu regulacje prawne obowiązują przedsiębiorstwo prowadzące międzynarodową działalność gospodarczą.
 • w jaki sposób zarządzać finansami w przedsiębiorstwie uczestniczącym w wymianie  międzynarodowej, w tym:
  • jak pozyskiwać i lokować kapitał na światowych rynkach finansowych,
  • jak zarządzać ryzykiem kursowym,
  • jak się rozliczać prowadząc działalność na rynkach międzynarodowych

Wiedza, jakiej dostarczenie w nowoczesnej formie gwarantują wykładowcy i kierownictwo Studium, pozwoli jego absolwentom na sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, którego celem strategicznym jest międzynarodowa ekspansja gospodarcza.

Studium jest przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera. Ze względu na treść i formułę programu preferowani są kandydaci legitymujący się menedżerskim doświadczeniem zawodowym. 

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Strategia i zachowania organizacyjne przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym
 • Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym
 • Transakcje w hz - studia przypadków
 • Warunki płatności i finansowanie w handlu zagranicznym
 • System celny, procedury celne. INTRASTAT
 • Podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym: VAT i akcyza
 • Transport i ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
 • Badanie rynku i poszukiwanie partnera zagranicznego
 • Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym
 • Międzynarodowe prawo publiczne i prywatne
 • Protokół dyplomatyczny  w biznesie międzynarodowym
 • Negocjacje i rożnice kulturowe w biznesie międzynarodowym
 • Seminaria: do wyboru spośród wykładanej tematyki
Egzaminy

Przedmioty kończące sie egzaminem pisemnym:

 • Strategia i zachowania organizacyjne przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym
 • Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym
 • Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
 • Badanie rynku i poszukiwanie partnera zagranicznego
 • Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym

Pozostałe przedmioty kończą się zaliczeniem na podstawie testu.

Liczba godzin
176

Czas trwania studiów: dwa semestry. Spotkania organizowane będą dwa razy w miesiącu, w piątki (od godz. 18.00) i soboty (od godz. 8.20 do 16.50).

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł
Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście, faksem bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dziekanat Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
al. Niepodległości 10, pokój 138
(tel. 061-856-92-55, 061-856-92-54)

lub Sekretariat Katedry Zarządzania Międzynarodowego
Collegium Altum (Wieżowiec UEP) pokój 621

adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Informacji udziela mgr Wiesława Bobrow, tel. 061-854-33-15, e-mail: kzm@ue.poznan.pl lub kierownik studiów, prof. dr hab. Beata Stępień, tel. 0606-931-179, 061-854-36-64, e-mail: beata.stepien@ue.poznan.pl.

Kierownik
prof. dr hab. Beata Stępień, e-mail: beata.stepien@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Collegium Altum, VI piętro pok. 621
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.