Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XI edycja).

Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"

Kontakt: email: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl telefon: 735 025 367 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Program studiów został dostosowany do wymogów stawianych audytorom wewnętrznym w Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych, które zostały uznane przez Ministra Finansów za obowiązujące w pracy audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. Szczególną uwagę, w związku z tym, zwrócono między innymi na audyt systemów informatycznych, audyt środków unijnych oraz oszustwa finansowe. Atutem studiów jest przedstawienie praktycznych aspektów poruszanej problematyki.

Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), zainteresowane tematyką audytu wewnętrznego. Studia adresowane są w szczególności do osób planujących podjąć pracę audytora wewnętrznego. Adresatami studiów są także osoby zatrudnione w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej).

Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, w myśl art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Audyt i kontrola w sektorze publicznym
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Metodyka prowadzenia prac audytowych
 • Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
 • Audyt operacyjny
 • Audyt finansowy
 • Audyt systemów informatycznych
 • Audyt środków unijnych
 • Wybrane zagadnienia finansów publicznych
 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Zamówienia publiczne
 • Oszustwa finansowe
 • Komunikacja interpersonalna w zawodzie audytora
 • Seminarium podyplomowe - seminarium a' 12 godz.
Egzaminy

Egzaminy: testowy z zagadnień poruszanych na poszczególnych przedmiotach (na koniec I i II semestru)

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej

Liczba godzin
180

Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do lipca 2018 r.). zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele od godz. 8.20 do 15.10

 

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty.

Zgłoszenia

Zgłoszenia wyłącznie listowne należy składać na adres korespondencyjny 31 października 2017 r.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia zajęć.

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzi:

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała, mail: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie na studia należy po aplikacji wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

UWAGA

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia aplikacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Adres do korespondencji:
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Audyt X

Kierownik
dr hab.Eryk Łon, prof. nadzw. UEP, e-mail: erlon@interia.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.