Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (II edycja).

Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63, 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 7900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania technologii blockchain, zarówno w działalności biznesowej, jak i w innych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej związanej z systemami opartymi na technologii blockchain.

Termin blockchain używany jest do określania różnego rodzaju systemów opartych na rozproszonej bazie danych, zawierającej rosnącą ilość informacji. Technologia blockchain wykorzystuje rozproszone systemy informatyczne oraz mechanizmy kryptografii do potwierdzenia zajścia zdarzeń zapisanych w kolejnych blokach. Zastosowanie rozproszonego rejestru pozwala na umieszczenie w pojedynczym bloku informacji odwzorowującej zajście transakcji (np. przeniesienie udziałów, własności) lub operacje kupna lub sprzedaży (np. wytworzonej energii elektronicznej oraz walut, w tym kryptowalut). Wraz z rozwojem technologii i rozwiązań bazujących na blockchain wykształciła się także specyficzna w środowisku osób zajmujących tą tematyką terminologia, pozwalająca na określenie poszczególnych elementów systemu, tj. blok, łańcuch bloków, token, smart contract, węzły oraz dowód pracy.

Charakter nowoczesnych technologii informatycznych wskazuje, że zarówno biznes, jak i administracja publiczna, dostrzegać będą w technologii blockchain ogromny potencjał, co przełoży się w najbliższym czasie na poszukiwanie pracowników o nowych, szerokich i interdyscyplinarnych kompetencjach.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Certyfikat Menedżera technologii blockchain wystawiony przez PIKW
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie wykorzystania rozproszonego rejestru, a w szczególności do obecnych i przyszłych:

 • menedżerów, pragnących zdobyć lub udoskonalić umiejętności związanych z prowadzeniem projektów, w których wykorzystywana jest technologia blockchain,
 • pracowników uczestniczących we wdrażaniu rozwiązań bazujących na technologii blockchain,
 • pracowników odpowiedzialnych za realizowanie zadań w systemach wykorzystujących nowe technologie,
 • właścicieli przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania wykorzystujące technologię rozproszonego rejestru,
 • audytorów sprawdzający projekty, w których zastosowana została technologia blockchain,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematyką technologii blockchain.
Program

1. Elementy kryptografii,

2. Aspekty technologiczne blockchain,

3. Bezpieczeństwo technologii blockchain,

4. Zmiany w gospodarce wynikające z wdrożenia technologii blockchain,

5. Blockchain – doświadczenia praktyczne,

6. Charakterystyka rynku kryptowalut,

7. Kryptowaluty – doświadczenia praktyczne,

8. Aspekty prawne stosowania technologii blockchain,

9. Marketing projektu blockchain,

10. Finansowanie projektów blockchain

Egzaminy

1. Bezpieczeństwo technologii blockchain,

2. Zmiany w gospodarce wynikające z wdrożenia technologii blockchain,

3. Aspekty prawne stosowania technologii blockchain.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
160

"Najbliższa edycja studiów zostanie uruchomiona od marca 2022 roku. Studia będą trwały dwa semestry (do lutego 2023 roku).

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na weekend 9/10 kwietnia 2022 roku."

Koszt uczestnictwa
7900.00 zł

Opłata za studia: 7.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 6.320 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 7.900 zł (lub 6320 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 3.950 zł (lub 3.160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 4 kwietnia 2022 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.975 zł (lub 1.580 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 4 kwietnia 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2022 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2022 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na II edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej, ed. 2"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)

 

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: j.przybylska@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.