Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Wywiad gospodarczy i przeciwdziałanie inwigilacji

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63, Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego wywiadu gospodarczego, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Uczestnicy studiów nabędą umiejętności w zakresie działań wywiadowczych obejmujących między innymi wywiad środowiskowy, rozpoznanie partnerów strategicznych, badanie powiązań kapitałowych, ocenę wiarygodności osób i firm.

Podczas zajęć przedstawione zostaną metody pracy wykorzystywane w wywiadzie gospodarczym, narzędzia pozyskiwania danych i ich analizy. Zaprezentowane zostaną techniki służące do zdobywania informacji na temat osób i organizacji z różnego rodzaju publicznych i niepublicznych źródeł. Realizowane będą również warsztaty w zakresie ugruntowania nabytej wiedzy. Program studiów obejmuje również tematykę metod pracy służb specjalnych na świecie. Omówiona zostanie rola i znaczenie wywiadu i kontrwywiadu, zjawisko psychologicznej wojny informacyjnej, dezinformacji, inspiracji czy propagandy.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 

 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Certyfikat Specjalisty ds. wywiadu gospodarczego i przeciwdziałania inwigilacji wystawiony przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących różnego rodzaju stanowiska, na których kluczowe znaczenie ma zarządzanie informacją, rozumiane jako pozyskiwanie, analiza oraz ochrona informacji. W szczególności studia skierowane są do:

 • kadry zarządzającej,
 • kontrolerów wewnętrznych,
 • audytorów,
 • analityków,
 • detektywów,
 • pozostałych osób zajmujących się wyszukiwaniem informacji i zainteresowanych tematyką wywiadu gospodarczego i przeciwdziałaniem inwigilacji.

 

Program
 1. Pozyskiwanie i analiza danych w pracy informacyjnej – zagadnienia wprowadzające       8 godz. 
 2. Proces informacyjny i analityczny w biznesie jako budowanie przewagi konkurencyjnej   24 godz.
 3. OSINT (biały wywiad) - wyszukiwanie informacji na temat osób i organizacji       24 godz.
 4. Praca informacyjna i analityczna w systemie compliance   24  godz. 
 5. Instytucje i przepisy regulujące ochronę i zakres gromadzenia danych osobowych 8 godz. 
 6. Ochrona informacji niejawnych  8 godz.  
 7. Ochrona informacji w cyberprzestrzeni 24 godz.  
 8. Rola wywiadu państwowego i kontrwywiadu w zarządzaniu informacją 16 godz. 
 9. Podatności na działania korupcyjne w kontekście zakupowym i eksploatacyjnym 24 godz. 

 

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów :

Praca informacyjna i analityczna w systemie compliance

Ochrona informacji w cyberprzestrzeni 

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
160

Studia trwają dwa semestry. 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się w weekend 27/28 listopada 2021 roku.

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

Opłata za studia: 4.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.920 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.900 zł (lub 3.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 19 listopada  2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.450 zł (lub 1.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 19 listopada 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.225 zł (lub 980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 19 listopada 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Wywiad gospodarczy i przeciwdziałanie inwigilacji   


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych
ul. Towarowa 55
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.