Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie dostępnością cyfrową

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37, 61 856 92 39, 61 856 90 88, 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności cyfrowej i przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności cyfrowej.

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych tematyką dostępności cyfrowej, w szczególności osób odpowiedzialnych za zapewnianie dostępności cyfrowej w organizacji. 

Program
1. Prawne aspekty dotyczące dostępności cyfrowej i osób z niepełnosprawnościami
2. Technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnościami wzroku
3. Podstawy języka migowego i nagrywania tłumaczy języka migowego
4. Projektowanie uniwersalne
5. Obsługa klienta z niepełnosprawnością w mediach cyfrowych
6. Zarządzanie wizerunkiem w mediach społecznościowych
7. Deklaracja dostępności
8. Audiodeskrypcja
9. Tekst alternatywny
10. Napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu
11. ETR - tekst łatwy do czytania i zrozumienia
12. Ochrona danych osobowych w mediach
13. Wystąpienia w mediach
14. Audyt strony internetowej i aplikacji mobilnej
Egzaminy

1. Audyt strony internetowej i aplikacji mobilnej

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
154

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Płatność jednorazowa 4 500 zł*:

  - płatna do 5.10.2021 r.
*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3 600 zł.

Płatność w dwóch równych ratach po 2 250 zł (lub 1800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
- I rata płatna do 5.10.2021 r.
- II rata płatna do 15.02.2022 r.
Płatność w czterech równych ratach po 1 125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
- I rata płatna do 5.10.2021 r.
- II rata płatna do 15.12.2021 r.
- III rata płatna do 15.02.2022 r.
- IV rata płatna do 15.04.2022 r.

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  • kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Zarzadzanie dostepnością cyfrową"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55, III  piętro  , p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)
Kierownik
dr Katarzyna Lis, e-mail: katarzyna.lis@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
(przy Akademii Muzycznej)
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.