Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Pomoc publiczna

Kontakt: email: marcin.spychala@ue.poznan.pl telefon: 61 854 38 48 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie Słuchaczy do podjęcia pracy związanej z pomocą publiczną i/lub funduszami unijnymi, a także pogłębienie wiedzy, podwyższenie kompetencji oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania związane z pomocą publiczną. Studia podyplomowe „Pomoc publiczna” pozwolą Słuchaczom na zdobycie unikalnej, aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat systemu pomocy publicznej w Polsce, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wnioskowania o środki pomocowe oraz ich prawidłowego rozliczania.

Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), zainteresowane tematyką pomocy publicznej. Studia podyplomowe „Pomoc publiczna” skierowane są w szczególności do osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania związane z pomocą publiczną i/lub funduszami unijnymi. Oferta skierowana jest również do osób pracujących lub planujących podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych będących beneficjentami pomocy publicznej (przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, administracja publiczna szczebla rządowego i samorządowego).

Program

Wykładane przedmioty:

- Dopuszczalność i przesłanki pomocy publicznej

- Polityka spójności UE

- Sektor MSP

- Czynne i bierne formy pomocy publicznej

- Rodzaje pomocy publicznej

- Specjalne strefy ekonomiczne i wspieranie inwestycji

- Kontrola pomocy publicznej

- Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej

- Wnioskowanie o środki w ramach pomocy publicznej

- Pomoc publiczna w projektach unijnych

- Zamówienia publiczne a pomoc publiczna

- Rozliczanie projektów pomocowych

Egzaminy

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem
pozytywnym z poniższych przedmiotów:


1. Dopuszczalność i przesłanki pomocy publicznej

2. Czynne i bierne formy pomocy publicznej

3. Rodzaje pomocy publicznej

Liczba godzin
160

Studia będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

 Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Pomoc publiczna"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)

 

Kierownik
dr Marcin Spychała, e-mail: marcin.spychala@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.