Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Rachunkowość według Krajowych Standardów Rachunkowości dla kandydatów na głównego księgowego

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854-30-63 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Głównym celem ukończenia studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR) do wyceny, ujmowania i prezentacji składników w sprawozdaniu finansowym.

 Słuchacze mają możliwość zapoznania się z kompletnym zbiorem trzynastu Krajowych Standardów Rachunkowości, stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości oraz jego nową rekomendacją „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”.

 Kluczowe zagadnienia poszczególnych standardów, stanowisk i rekomendacji Komitetu KSR omawiane są na przykładach zaczerpniętych z praktyki gospodarczej.

Studia przeznaczone są dla kandydatów na głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101), zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227).

Studia przeznaczone są także dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich, dysponujących podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów, w szczególności księgowych zatrudnionych w działach finansowo-księgowych, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz audytorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o zastosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu według stanowiska KSR

2

2

Niektóre zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych według stanowiska KSR

2

3

Inwentaryzacja zapasów według stanowiska KSR

4

4

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja według KSR 7

8

5

Środki trwałe według KSR 11

18

6

Leasing, najem i dzierżawa zgodnie z KSR 5

18

7

Utrata wartości zgodnie z KSR 4

10

8

Rozrachunki według stanowiska KSR

8

9

Ustalenie kosztu wytworzenia zgodnie z KSR 13

8

10

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe zgodnie z KSR 6

14

11

Umowy deweloperskie zgodnie z KSR 8

4

12

Niezakończone usługi budowlane zgodnie z KSR 3

8

13

Podatek dochodowy zgodnie z KSR 2

12

14

Sprawozdanie z działalności zgodnie z KSR 9

4

15

Rachunek przepływów pieniężnych zgodnie z KSR 1

16

16

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19 według rekomendacji KSR

2

17

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi zgodnie z KSR 10

4

18

Działalność rolnicza według KSR 12

8

19

Ujęcie transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych według stanowiska KSR

4

20

Inne stanowiska KSR

4

 

Łącznie:

158

Egzaminy

1. Środki trwałe według KSR 11

2. Leasing, najem i dzierżawa zgodnie z KSR 5

3. Utrata wartości zgodnie z KSR 4

4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe zgodnie z KSR 6

Liczba godzin
158

I edycja studiów podyplomowych "Rachunkowość według Krajowych Standardów Rachunkowości dla kandydatów na głównego księgowego" będzie realizowana w roku akademickim 2021/2022. Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku

 

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

Zgłoszenia

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Rachunkowość według Krajowych Standardów Rachunkowości dla kandydatów na głównego księgowego"

Kierownik
Prof. dr hab. Marzena Remlein, e-mail: marzena.remlein@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.