Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Audyt podatkowy

Kontakt: email: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 61 854-30-63 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Złożoność, duża dynamika oraz rozbieżność interpretacyjna i niejednoznaczne orzecznictwo prawa podatkowego skutkuje istotnym wzrostem ryzyka podatkowego. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych (tax compliance) wymaga nie tylko dobrej woli podatnika, lecz często także profesjonalnej obsługi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego (prawnego i finansowego) podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych może być także przeprowadzony audyt podatkowy (formalnie określany przez ustawodawcę jako niezależny audyt funkcji podatkowej).

Celem studiów jest zapoznanie z metodyką i standardami audytu podatkowego oraz mapowaniem ryzyka podatkowego, a także przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat wewnętrznych procedur podatkowych i ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Ich implementacja służy bowiem nie tylko poprawności wykonywania obowiązków podatkowych, lecz także warunkuje prawo korzystania z nowych procedur podatkowych, jak np. współdziałanie.

Program studiów obejmuje wypracowane na podstawie przepisów prawa i codziennej praktyki procedury należytej staranności w zakresie: podatku u źródła (WHT), VAT, w tym: JPK, Białej Listy i Split-Payment, MDR, cen transferowych. Uwzględniono także regulacje służące przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania czy wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, jak klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania i STIR oraz nowe obowiązki podatników, takie jak raportowanie schematów podatkowych czy informowanie o realizowanej strategii podatkowej.

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i pewności podatników w procedurach podatkowych na zajęciach omawiane są także prawa podatników w tych procedurach, zasady udzielania i zakres pełnomocnictw, odpowiedzialność podatkowa oraz sankcje podatkowe, karne skarbowe i czynny żal.

Studia adresowane są dla:

  • doradców podatkowych,
  • biegłych rewidentów,
  • pracowników biur rachunkowych,
  • pracowników służb finansowo – księgowych,
  • osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie oraz przygotowujących się do pracy w zakresie kształtowania i weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • dyrektorów finansowych,
  • audytorów wewnętrznych.
Program

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

Audyt i porozumienia podatkowe we współdziałaniu

8

2

Metodyka i standardy audytu podatkowego

12

3

Analiza i zarządzanie ryzykiem podatkowym

12

4

Czynności sprawdzające, kontrola i postępowanie podatkowe oraz pełnomocnictwa i prawa podatników

16

5

Postępowania sądowo-administracyjne

4

6

Odpowiedzialność podatkowa

12

7

Sankcje podatkowe, karne skarbowe i czynny żal

8

8

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

8

9

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń (STIR)

4

10

Procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT)

8

11

Procedura należytej staranności VAT

12

12

MDR i procedura należytej staranności MDR

24

13

Ceny transferowe i należyta staranność w cenach transferowych

24

14

Strategie podatkowe i informowanie o realizowanej strategii podatkowej

8

 

Łącznie:

160

Egzaminy

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (egzamin w formie testu po I i II semestrze) z całości materiału objętego programem studiów.

 

W trakcie trwania studiów odbędą się dwa egzaminy praktyczne z przedmiotów:

1. Czynności sprawdzające, kontrola i postępowanie podatkowe oraz pełnomocnictwa i prawa podatników

2. MDR i procedura należytej staranności MDR

 

Liczba godzin
160

I edycja studiów podyplomowych "Audyt podatkowy" będzie realizowana w roku akademickim 2021/2022. Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formule blended learning - część zajęć zostanie przeprowadzona w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną).

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną 

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

Zgłoszenia

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55, III  piętro,  p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Audyt podatkowy"

Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP, tel. 798 877 921, e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Organizator studiów:
Katedra Finansów Publicznych

Obsługa administracyjna:
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
( przy Akademii Muzycznej)
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.