Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie w oświacie

Kontakt: email: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63 Koszt uczestnictwa: 3600.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Uwarunkowania zarządzania w oświacie i gospodarki finansowej placówek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką najczęściej jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, oraz konieczności przestrzegania zasad finansów publicznych, a z drugiej strony – z obowiązujących w nich przepisów oświatowych i specyfiki realizowanych zadań. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki zarządzania w tych właśnie placówkach i uwzględnieniu szczególnej roli, jaką w tym procesie odgrywa kadra zarządzająca.

Studia skierowane są do dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników placówek oświatowych oraz osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk. Ich celem jest doskonalenie wiedzy i podniesienie kompetencji uczestników studiów w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową, jej gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, prowadzenia odpowiedzialnej polityki kadrowej i płacowej oraz budowania relacji z otoczeniem w sposób optymalny, przy zachowaniu dbałości o jakość procesu dydaktycznego i wychowawczego.

Świadectwo ukończenia studiów stanowi podstawę spełnienia warunku określonego w §1 ust. 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 poz. 1587 ze zm.).

Program studiów wyróżnia szerokie ujęcie aspektów gospodarki finansowej placówki oświatowej, w tym jej samodzielności, roli i odpowiedzialności formalno-prawnej dyrektora w tym zakresie oraz mierzenia i oceny efektywności podejmowanych działań.

Wiedza i umiejętności są przekazywane w ramach pięciu modułów tematycznych: 

Moduł 1. Zarządzanie placówką oświatową, 56h

Moduł 2. Źródła finansowania oraz zasady gospodarowania środkami placówki oświatowej, 52h

Moduł 3. Polityka kadrowa i płace w oświacie, 28h

Moduł 4. Odpowiedzialność dyrektora i organu prowadzącego, 24h

Moduł 5. Komunikowanie placówki oświatowej, 16h

Studia adresowane są do osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych lub przygotowujących się do objęcia takich stanowisk.

Program

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzinModuł 1. Zarządzanie placówką oświatową, 56h


1

Prawo oświatowe i administracyjne

8

2

Podstawy organizacji i zarządzania

4

3

System Informacji Oświatowej

8

4

Obsługa placówki oświatowej. Samorządowe centra usług wspólnych

8

5

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu placówką oświatową

8

6

Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja placówki oświatowej

8

7

Zarządzanie zmianą i sytuacje konfliktowe

12


Moduł 2. Źródła finansowania oraz zasady gospodarowania środkami placówki oświatowej, 52h


8

Zarządzanie środkami publicznymi

8

9

Subwencja oświatowa, dotacje i inne źródła

16

10

Plan finansowy, klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość finansowa i budżetowa

12

11

Szacowanie  i optymalizacja wydatków na oświatę. Zasady zaciągania zobowiązań

16


Moduł 3. Polityka kadrowa i płace w oświacie, 28h


12

Polityka kadrowa i regulaminy płacowe

8

13

Zasady ustalania wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracownika placówki oświatowej

12

14

Zarządzanie zespołem pracowniczym. Systemy motywacyjne

4

15

Rozwój zawodowy dyrektora i nauczyciela

4


Moduł 4. Odpowiedzialność dyrektora i organu prowadzącego, 24h


16

Zamówienia publiczne w oświacie

8

17

RODO w placówkach oświatowych

8

18

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8


Moduł 5. Komunikowanie placówki oświatowej, 16h


19

Komunikowanie wewnętrzne, kultura organizacyjna i compliance

8

20

Narzędzia współczesnego marketingu

4

21

Relacje z otoczeniem. Social media

4

 

Łącznie:

176

Egzaminy

Program studiów przewiduje egzamin z przedmiotu Zarządzanie środkami publicznymi.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z zagadnień objętych programem studiów. Egzamin składa się z dwóch części, przeprowadzanych po zakończeniu każdego semestru studiów.

Program studiów nie przewiduje pisania pracy podyplomowej przez uczestników studiów.

Liczba godzin
176

Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
3600.00 zł

Opłata za studia: 3.600 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 2.880 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 3.600 zł (lub 2.880 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 1.800 zł każda (lub 1.440 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

- płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 900 zł każda (lub 720 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  • kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje
Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP, e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Kierownik: dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP, tel.
798-877-921, e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl
Opieka merytoryczna: Katedra Finansów Publicznych
Obsługa administracyjna: Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP, Biuro Studiów Podyplomowych.
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.