Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe

Kontakt: email: anna.bachorz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 5300.00 zł Rekrutacja trwa do: 10.11.2022
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Najbliższa edycja studiów (uruchamiana wiosną 2022 roku) realizowana będzie w całości online (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zdawanie egzaminów nie będzie wiązało się z koniecznoscią przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu.

Studia podyplomowe mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego i podmiotach świadczących usługi kluczowe. Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji cyberbezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, wskazującymi, że m.in. podmioty świadczące usługi kluczowe zobowiązane są do posiadania, utrzymania i rozwijania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniającym wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/EIC 27001.

Uczestnictwo w zajęciach przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także do wdrażania w organizacji wymagań norm ISO 27001, ISO 22301 i ich integracji z przepisami ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR.

Zajęcia Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego oraz Techniki analizy elektronicznego materiału dowodowego prowadzone w formie wykładów i warsztatów pozwolą słuchaczom na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy śledczej przebiegu incydentów cyberbezpieczeństwa, co pomocne jest w działalności pełnomocnika.

 

Podczas zajęć realizowane będą ćwiczenia praktyczne, które przesyłane będą słuchaczom za pośrednictwem systemu konferencyjnego. Słuchacz do aktywnego uczestnictwa w zajęciach powinien posiadać komputer z prawami użytkownika zaawansowanego, umożliwiającymi co najmniej uruchomienie prostych skryptów (np. w PowerShell lub innych ) odczytujących dane konfiguracji komputera, uruchamianie programów np. open source, wersje demo. Komputer słuchacza przez cały czas trwania zajęć podłączony powinien być do Internetu, z możliwością przeglądania stron Internetowych o tematyce bezpieczeństwa i zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz w celu udostępnianie ekranu słuchacza z wynikami ćwiczeń lub przesłania wyników ćwiczenia na wskazany portal uczelni.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

  1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  2. Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa
  3. Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z normami PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, PN-EN ISO 22301:2020-04 oraz przepisami ochrony danych osobowych wg RODO”
  4. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/

Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać funkcję pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także osób zajmujących zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów.
W szczególności studia skierowane są do:

  • pełnomocników ds. cyberbezpieczeństwa,
  • audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
  • administratorów danych osobowych,

pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Program

1. Społeczeństwo informacyjne  8 godz.

2. Organizacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa 8 godz.

3. Obowiązki operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów publicznych 8 godz.

4. Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości 16 godz.

5. Zarządzanie i obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa 16 godz.

6. Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych świadczonych zgodnie z ISO 27001, ISO22301, RODO 32 godz.

7. Postępowanie wyjaśniające i dochodzenie w przypadku wystąpienia incydentów cyberbezpieczeństwa 8 godz.

8. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego 16 godz.

9. Techniki analizy elektronicznego materiału dowodowego 32 godz.

10. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej 16 godz.

11. Szacowanie ryzyka w systemach informatycznych 8 godz.

 

Łącznie: 168 godz.

Egzaminy

1. Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości

2. Zarządzanie i obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa

3. Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych świadczonych zgodnie z ISO 27001, ISO22301, RODO

4. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego

 

 

Liczba godzin
168

II edycja studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe” rozpocznie się w październiku 2022 r. i będzie trwała dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostana przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
5300.00 zł
Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

 

1) Płatność jednorazowa 5.300 zł (lub 4.240 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 18 października 2022 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.650 zł każda (lub  2.120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 18 października 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2023 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.325 zł każda (lub 1.060 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 18 października 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2022 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2023 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2023 r.

 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych (CEUE), 

ul. Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


 

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe"

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych
ul. Towarowa 55, III piętro, p. 3.4 (przy Akademii Muzycznej)

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.