Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi"

Kontakt: email: ksitz@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-21 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Proponowane przedmioty odzwierciedlają trzy aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: strategiczny, operacyjny i administracyjny.

Zadania studiów będą ukierunkowane na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej. Zajęcia na studiach realizowane będą w formie wykładów, warsztatów i seminariów.  

Studia przeznaczone są głównie dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwie, a więc dla osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi i osób zajmujących się operacyjnie działalnością kadrową.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.

Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studiów.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Rynek pracy i polityka społeczna (elementy i segmenty rynku pracy, kształtowanie popytu na pracę, problemy pracy w XXI wieku – bezrobocie, elastyczność pracy, edukacja, polityka społeczna krajów europejskich)
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (cykl zarządzania strategicznego, typologia strategii rozwoju przedsiębiorstwa, kształtowanie strategii kadrowej przedsiębiorstwa – analiza i wybór strategiczny, strategie kadrowe w okresie kryzysu)
 • Prawo pracy (stosunek pracy – jego nawiązywanie i rozwiązywanie, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, świadczenia zakładu pracy, czas pracy, spory związane z pracą)
 • Kontroling kadrowy (analiza wskaźnikowa i opisowa potencjału kadrowego, analiza kosztów pracy, mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, zasady przeprowadzania audytu kadrowego przedsiębiorstwa)
 • Zarządzanie wiedzą (główne składniki zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie, lokalizowanie, pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy, mierzenie wartości zasobów wiedzy, projektowanie i wdrażanie zarządzania wiedzą)
 • Kierowanie zespołem (koncepcje motywacji, negocjacje w stosunkach pracowniczych, kształtowanie roli lidera – istota, funkcje i style liderowania, organizacja pracy własnej, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktem)
 • Projektowanie pracy (analiza pracy, metody planowania zatrudnienia, formy organizacji czasu i miejsca pracy, modelowanie pracy)
 • Dobór pracowników (rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników, przygotowanie odejść pracowników – redukcje kadr, outplacement, outsourcing)
 • Zarządzanie wynikami (zasady zarządzania wynikami pracy, kluczowe elementy procesu zarządzania wynikami pracy, ocena pracownicza jako składowa procesu zarządzania wynikami - narzędzia i kryteria oceny pracowniczej, praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy oceniającej, monitorowanie i ewaluacja zarządzania wynikami pracy)
 • Rozwój pracowników (rozwój indywidualny pracownika, formy, metody i efektywność doskonalenia kadr, zarządzanie szkoleniami – analiza potrzeb szkoleniowych, organizacja i ocena efektywności szkoleń)
 • System wynagradzania (funkcje wynagrodzeń, zasady motywowania przez wynagrodzenia, projektowanie systemu wynagrodzeń – wartościowanie pracy, konstruowanie płac zasadniczych, podwyższanie płac, dobór wynagrodzeń krótko- i długoterminowych) 
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (źródła informacji kadrowych, sposoby grupowania i przechowywania informacji kadrowych, konstruowanie systemu informacji kadrowej, tworzenie baz danych, techniczne systemy przesyłania i przetwarzania informacji)
 • Zarządzanie funkcją kadrową (zadania w ramach funkcji kadrowej, podmioty zajmujące się działalnością kadrową – jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie i otoczeniu, obsługa procesu kadrowego, dokumentacja kadrowa)
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi (podstawy psychologii zarządzania, inteligencja emocjonalna, socjotechniki)
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Prawo pracy
 • Kontroling kadrowy
 • System wynagradzania

oraz zaliczenia z pozostałych przedmiotów i obrona pracy podyplomowej.

Liczba godzin
200

Czas trwania studiów: dwa semestry - od października 2010 r. do września 2011 r. Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów dwa razy w miesiącu, w piątki i soboty lub w soboty i niedziele (w zależności od możliwości zaplanowania zajęć).

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Na wniosek kandydata kierownik studiów może podjąć decyzję o rozłożeniu płatności na raty (maksymalnie 4).

Zgłoszenia

Rekrutacja na kolejne edycje studiów podyplomowych  odbywa się w systemie ciągłym (można w dowolnym momencie złożyć podanie).

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona!!!).

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Szczegóły postępowania  rekrutacyjnego są kandydatom przekazywane drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się jako kandydat na studia.

Termin zakończenia rekrutacji na najbliższą edycję studiów (X) upływa do 15 września 2010.

Informacje na temat studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry Systemów i Technik Zarządzania (ul. Towarowa 53, pokój 7, tel. 618543821, fax  61 8543972) oraz na stronie internetowej: http://ksitz.ue.poznan.pl

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Systemów i Technik Zarządzania
(tel 61 8543821, fax 618543972)
ul. Towarowa 53 (budynek C UEP po drugiej stronie gmachu głównego)
pokój nr 7

adres korespondencyjny
Katedra Systemów i Technik Zarządzania
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

W okresie od 19 lipca do 4 sierpnia włącznie dokumenty proszę dostarczać listownie. Sekretariat z powodu urlopu będzie zamknięty.

Kierownik
dr Beata Skowron-Mielnik, e-mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Systemów i Technik Zarządzania
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. 61-854-38-21
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.