Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Technologie finansowe (FinTech)

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854-30-63 Koszt uczestnictwa: 6900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

FinTech to sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Obejmuje on innowacje wdrażane m. in. w: bankowości detalicznej i korporacyjnej, płatnościach, usługach inwestycyjnych, zarządzaniu aktywami, a także w usługach brokerskich i ubezpieczeniowych oraz w nadzorze i regulacjach finansowych. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, powstającymi w celu usprawniania korzystania z usług i produktów oferowanych klientom przez sektor technologii finansowych, uświadomienie uczestnikom studiów szans biznesowych, jakie wiążą się z rozwojem nowego sektora finansowo-technologicznego, a także przygotowanie ich do podejmowania wyzwań zawodowych w tym obszarze. Dla przedstawicieli tradycyjnego sektora bankowego i ubezpieczeniowego studia te stanowią z kolei możliwość identyfikacji zagrożeń i szans wynikających z pojawienia się w sektorze finansowym nowych graczy i technologii oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy.

Program jest adresowany przede wszystkim dla osób pracujących w instytucjach finansowych, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą FinTech oraz pozyskać umiejętności praktyczne związane z technologiami finansowymi, a także dla młodych przedsiębiorców, zapewniając im wsparcie w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć związanych z FinTech.

Program

 

l.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

FinTech - wprowadzenie

4

2.

Regulacje FinTech w Polsce, Europie i na świecie – ujęcie jakościowe i ilościowe

16

3.

Rozwój FinTech w Polsce, Europie i na świecie – ujęcie jakościowe i ilościowe

12

4.

Finansowanie spółek FinTech

6

5.

Współpraca spółek FinTech z bankami

8

6.

FinTech a finanse behawioralne

4

7.

Zachowania klientów FinTech i marketing technologiczny (MarTech)

6

8.

Sztuczna inteligencja (AI) w finansach

8

9.

Ochrona konsumenta a FinTech

8

10.

Platformy cyfrowe i gospodarka współpracy (collaborative economy)

8

11.

Aspekty podatkowe FinTech

4

12.

Aplikacje PFM

4

13.

LendTech

8

14.

InsurTech

8

15.

Robo-advice

8

16.

PayTech

8

17.

SupTech i RegTech

8

18.

E-pośrednictwo finansowe

8

19.

Blockchain i kryptoaktywa

8

20.

Fintech a planowanie finansów osobistych

4

21.

Case study

12

Egzaminy

1.Regulacje FinTech w Polsce, Europie i na świecie – ujęcie jakościowe i ilościowe

2. FinTech a finanse behawioralne

 

Liczba godzin
160

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa
6900.00 zł

Opłata za studia: 6.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 5.520 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 6.900 zł (lub 5.520 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 3.450 zł każda (lub 2.760 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.725 zł każda (lub 1.380 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt.  

 Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Lista wykładowców spoza UEP:

Prof. Włodzimierz Szpringer - UW, SGH

Adrian Kurowski - Visa Polska

dr Michał Nowakowski - FinRegtech.pl

Monika Charamsa - Grupa Oney Bank

dr Paweł Widawski - Fundacja FinTech Polska

Prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Uniwersytet Wrocławski

Karol Sadaj - Aion Bank

Marta Zięba-Szklarska - EFFP Polska

Przemysław Barankiewicz - Finax, CFA Society Poland

Michał Łukasik - Kontomatik

dr Miłosz Brakoniecki - Obseratorium.biz

Łukasz Piechowiak - Fintek.pl, PZIP

dr Michał Macierzyński - PKO BP

Radosław Zaleski - Netguru

Kierownik
dr hab. Krzysztof Waliszewski prof. UEP, e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , pokój .3.4

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.