Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia podyplomowe w zakresie edukacji ekonomicznej dla Policji - przestępczość finansowa

Kontakt: email: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl telefon: 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 500.00 zł Rekrutacja trwa do: 28.02.2021
Cele i zadania

 

"Studia podyplomowe w zakresie edukacji ekonomicznej dla Policji – przestępczość finansowa" umożliwiają funkcjonariuszom Policji zdobycie lub pogłębianie wiedzy ekonomicznej. Celem studiów jest podwyższenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Policji realizujących na rzecz państwa polskiego i jego mieszkańców zadania z zakresu wykrywania przestępstw gospodarczych.

Uczestnictwo w studiach umożliwia nabycie wiedzy ekonomicznej z zakresu przestępczości finansowej w sektorze bankowym, na rynku ubezpieczeń, kryptowalut, w obszarze podatku VAT, ceł, zamówień publicznych i funduszy europejskich, a także zwiększeniem umiejętności praktycznych w obszarze przeprowadzenia audytu śledczego.

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia wszystkich typów uczelni.

Program

Rynki finansowe - zagadnienia ogólne   20 godz.

Przestępczość w sektorze bankowym   30 godz. 

Przestępczość na rynku ubezpieczeń    20 godz.

Przestępczość na rynku kryptowalut     15 godz.

Przestępczość podatkowa  30 godz.

Przestępczość w zakresie zamówień publicznych i funduszy europejskich  20 godz. 

Audyt śledczy – warsztaty  30 godz.

 

Egzaminy

Rynki finansowe - zagadnienia ogólne   

Przestępczość w sektorze bankowym  

Przestępczość na rynku ubezpieczeń    

Przestępczość na rynku kryptowalut   

Przestępczość podatkowa  

Przestępczość w zakresie zamówień publicznych i funduszy europejskich

 

Studia kończą się   zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
165

Studia rozpoczną się w marcu 2021 i będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele (niekiedy również w piątki w godzinach popołudniowych), raz lub dwa razy w miesiącu. W miesiącach wakacyjnych zajęcia nie odbywają się. W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą albo w całości w formule online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną), albo w formule łączonej - częściowo online i częściowo w siedzibie Uczelni.

 

Koszt uczestnictwa
500.00 zł

Opłata w wysokości 500 zł jest wnoszona jednorazowo w terminie do dnia 15 marca 2021 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia wszystkich typów uczelni.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia podyplomowe w zakresie edukacji  ekonomicznej dla Policji - przestępczość finansowa


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513   

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

 

Dodatkowe informacje

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe.

Kierownik
dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP, e-mail: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pieniądza i Bankowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.