Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

CIMA Finance Leadership – Management Level

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63; 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 5900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Program prowadzonych w języku angielskim studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA oparta jest na trzech filarach odpowiadającym trzem obszarom wiedzy.:

 • Przedsiębiorstwo - Enterprise Pillar - Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię? – wiedzy jak funkcjonuje przedsiębiorstwo,
 • Efektywność - Performance Pillar - Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię? - wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowości zarządczej,
 • Finanse - Financial Pillar - Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji? - wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.

Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" pokrywa się z sylabusem CIMA z poziomu CIMA Advanced Diploma in Management Accounting – tzw. poziomu zarządczego.

Słuchacze studiów będą równolegle uczestniczyć w programie CGMA Finance Leadership Program, dzięki czemu będą mogli uzyskać zwolnienia z egzaminów E2, P2, F2, których zaliczenie jest niezbędne w procesie uzyskiwania kwalifikacji CIMA. Słuchacze studiów otrzymają dostęp do platformy e-learningowej dedykowanej programowi CGMA Finance Leadership Program. Część zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych realizowanych będzie z wykorzystaniem tejże platformy. 

Celem studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" jest przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej przystąpienie do egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study" (słuchacze studiów podyplomowych zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej). W programie studiów przewidzianych jest 48h warsztatów (Management Case Study Exam Workshop) przygotowujących do egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study". Harmonogram zajęć jest dopasowany do terminów egzaminów CIMA/CGMA "Management Case Study". Absolwenci studiów oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają zatem szansę zdobycia dodatkowo dyplomu CIMA Advanced Diploma in Management Accounting.

Absolwent studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" powinien posiadać wiedzę i kompetencje w zakresie przygotowywania sprawozdania na poziomie grupy kapitałowej, podejmowania decyzji o cenach i produktach, jak opierać decyzje na solidnych podstawach analitycznych, jak również zarządzać projektami i relacjami z otoczeniem przedsiębiorstwa.

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level" prowadzone będą w języku angielskim.

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level" adresowane są przede wszystkim do osób, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji CIMA na tzw. poziomie zarządczym - Advanced Diploma in Management Accounting. Słuchacze zaliczając przedmioty w toku studiów uzyskują zwolnienie z egzaminów E2, P2, F2 i są przygotowywani do zdawania egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study".

Uczestnikami studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" mogą zostać absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (poziom licencjata lub równorzędny), którzy posiadają CIMA Diploma in Management Accounting (posiadają kwalifikację CIMA na poziomie operacyjnym). Z uwagi na to, że zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" będą prowadzone w języku angielskim, uczestnicy tych studiów powinni swobodnie komunikować się w języku angeilskim.

Program

Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" obejmuje następujące przedmioty:

 • Business Models (E2) - 4 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Leading and Managing People (E2) - 12 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Project Management (E2) - 4 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Cost Competitiveness (P2)- 12 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Organisational Performance (P2) - 8 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Pricing and Capital Investment Decisions (P2)- 8 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Decision Making and Risk (P2)- 8 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Advanced Financial Statements (F2) - 18 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Long-term Financing (F2)- 12 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Complex Group Reporting (F2)- 12 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Financial Statement Analysis (F2) - 8 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Management Case Study Exam Workshop - 48 godz. –  warsztaty realizowane w formie tradycyjnej (face-to-face) lub w trybie zdalnym w formie wideokonferencji online z interakcją synchroniczną**
 • Final exam - 2 godz.

(*) - przedmioty realizowane przez słuchaczy samodzielnie we własnym tempie, w miejscu i czasie przez siebie wybranym – na platformie e-learnigowej dedykowanej programowi FLP (bez jednoczesnego udziału tutora); dla tych przedmiotów przewidzianych jest dodatkowo łącznie 18 godzin synchronicznych webinariów konsultacyjnych z tutorem w trybie online. 

(**) - wartszaty Management Case Study Exam Workshop będą realizowane z tutorem: w formule tradycyjnej (face-to-face) lub online w formie webinariów z interakcją synchroniczną (w czasie rzeczywistym); każdy dzień warsztatów obejmuje 6 godzin lekcyjnych; przewidzianych jest 8 spotkań w terminach:7.11.2020; 5.12.2020; 16.01.2021; 30.01.2021; 13.02.2021; 20.03.2021; 17.04.2021; 08.05.2021; harmonogram warsztatów dopasowany został do terminu majowego zewnętrznego egzaminu CIMA Management Case Study planowanego na rok 2021.

 

Egzaminy

W toku studiów słuchacze zdają egzaminy z następujących przedmiotów:

 • Cost Competitiveness
 • Pricing and Capital Investment Decisions
 • Decision Making and Risk
 • Advanced Financial Statements
 • Management Case Study Exam Workshop

Do egzaminów słuchacze przystępują na platformie e-learningowej dedykowanej programowi FLP. Egzaminy i zaliczenia realizowane w toku studiów są częścią składową egzaminów CIMA: E2, P2 i F2. Po zaliczeniu na platformie FLP wszystkich modułów uczestnicy studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" uzyskują zwolnienie z egzaminów CIMA: E2, P2 i F2.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu wszystkich zaliczeń w toku studiów słuchacze zdają pisemny egzamin końcowy.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
156

I edycja studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" będzie realizowana w okresie od października 2021 do września 2022 roku. Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne w większości realizowane będą online w trybie asynchronicznym – za pośrednictwem platformy e-learningowej, z której uczestnik studiów może korzystać w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w trybie synchronicznym, w soboty i niedziele. Część zajęć w trybie synchronicznym zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia w trybie synchronicznym zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.
Koszt uczestnictwa
5900.00 zł

Opłata za studia wynosi 5.900 zł, przy czym dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „CIMA Finance Leadership – Operational Level” opłata za studia wynosi 4.400 zł.

Warianty  i terminy wnoszenia opłat:

1) Płatność jednorazowa 5.900 zł (lub 4.400 zł  dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „CIMA Finance Leadership – Operational Level”):

- płatna do 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.950 zł każda (lub 2.200 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „CIMA Finance Leadership – Operational Level”):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.475 zł każda (lub 1.100 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „CIMA Finance Leadership – Operational Level”):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level" mogą ubiegać się osoby, któe ukończyły studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny) i posiadają CIMA Diploma in Management Accounting (posiadają kwalifikację CIMA na poziomie operacyjnym). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia CIMA Diploma in Management Accounting (potwierdzenie posiadania kwalifikacji CIMA na poziomie operacyjnym).
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o kwalifikacji zawodowej CIMA oraz programie CGMA Finance Leadership Program znaleźć można tutaj (film 1) oraz tutaj (film 2).

Kierownik
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP, e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Opieka merytoryczna:
Katedra Rachunkowości Zarządczej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obsługa administracyjna:
Biuro Studiów Podyplomowych,
Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.