Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

CIMA Finance Leadership – Operational Level

Kontakt: email: anna.bachorz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 5900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Program prowadzonych w języku angielskim studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA oparta jest na trzech filarach odpowiadającym trzem obszarom wiedzy.:

 • Przedsiębiorstwo - Enterprise Pillar - Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię? – wiedzy jak funkcjonuje przedsiębiorstwo,
 • Efektywność - Performance Pillar - Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię? - wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowości zarządczej,
 • Finanse - Financial Pillar - Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji? - wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.

Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" pokrywa się z sylabusem CIMA z poziomu CIMA Diploma in Management Accounting – tzw. poziomu operacyjnego.

Słuchacze studiów będą równolegle uczestniczyć w programie CGMA Finance Leadership Program, dzięki czemu będą mogli uzyskać zwolnienia z egzaminów E1, P1, F1, których zaliczenie jest niezbędne w procesie uzyskiwania kwalifikacji CIMA. Słuchacze studiów otrzymają dostęp do platformy e-learningowej dedykowanej programowi CGMA Finance Leadership Program. Część zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych realizowanych będzie z wykorzystaniem tejże platformy. 

Celem studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" jest przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej przystąpienie do egzaminu CIMA/CGMA "Operational Case Study" (słuchacze studiów podyplomowych zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej). W programie studiów przewidzianych jest 48h warsztatów (Operational Case Study Exam Workshop) przygotowujących do egzaminu CIMA/CGMA "Operational Case Study". Harmonogram zajęć jest dopasowany do terminów egzaminów CIMA/CGMA "Operational Case Study". Absolwenci studiów oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają zatem szansę zdobycia dodatkowo dyplomu CIMA Diploma in Management Accounting.

Absolwent studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" powinien wiedzieć jak przygotowywać sprawozdania finansowe, informacje dla rachunkowości zarządczej i jak używać odpowiednich narzędzi decyzyjnych dzięki szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Operational Level" prowadzone będą w języku angielskim.

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Operational Level" adresowane są przede wszystkim do osób, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji CIMA na tzw. poziomie operacyjnym - Diploma in Management Accounting. Słuchacze zaliczając przedmioty w toku studiów uzyskują zwolnienie z egzaminów E1, P1, F1 i są przygotowywani do zdawania egzaminu CIMA/CGMA "Operational Case Study".

Uczestnikami studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" mogą zostać absolwenci studiów wyższych z zakresu ekonomii / finansów lub innych kierunków studiów, o ile osoby te posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Z uwagi na to, że zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" będą prowadzone w języku angielskim, uczestnicy tych studiów powinni swobodnie komunikować się w języku angeilskim.

Program

Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" obejmuje następujące przedmioty:

 • Finance Function Transformation (E1) - 12 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Finance Business Partnering (E1) - 8 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Data and Analytics (E1) - 16 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Short-Term Decision Making (P1) - 12 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Cost Accounting (P1) - 8 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Budgeting and Planning (P1) - 10 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Regulatory Environment (F1) - 4 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Financial Statements (F1) - 8 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Principles of Taxation (F1) - 12 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Managing Working Capital F1) - 12 godz. – realizowane na platformie FLP*
 • Operational Case Study Exam Workshop - 48 godz. –  warsztaty realizowane w formie tradycyjnej (face-to-face) lub w trybie zdalnym w formie wideokonferencji online z interakcją synchroniczną**
 • Final exam - 2 godz.

(*) - przedmioty realizowane przez słuchaczy samodzielnie we własnym tempie, w miejscu i czasie przez siebie wybranym – na platformie e-learnigowej dedykowanej programowi FLP (bez jednoczesnego udziału tutora); dla tych przedmiotów przewidzianych jest dodatkowo łącznie 18 godzin synchronicznych webinariów konsultacyjnych z tutorem w trybie online. 

(**) - wartszaty Operational Case Study Exam Workshop będą realizowane z tutorem: w formule tradycyjnej (face-to-face) lub online w formie webinariów z interakcją synchroniczną (w czasie rzeczywistym); każdy dzień warsztatów obejmuje 6 godzin lekcyjnych; przewidzianych jest 8 spotkań w terminach:7.11.2020; 5.12.2020; 16.01.2021; 30.01.2021; 13.02.2021; 20.03.2021; 17.04.2021; 08.05.2021; harmonogram warsztatów dopasowany został do terminu majowego zewnętrznego egzaminu CIMA Operational Case Study planowanego na rok 2021.

Egzaminy

W toku studiów słuchacze zdają egzaminy z następujących przedmiotów:

 • Short-Term Decision Making
 • Cost Accounting
 • Budgeting and Planning
 • Financial Statements
 • Operational Case Study Exam Workshop

Do egzaminów słuchacze przystępują na platformie e-learningowej dedykowanej programowi FLP. Egzaminy i zaliczenia realizowane w toku studiów są częścią składową egzaminów CIMA: E1, P1 i F1. Po zaliczeniu na platformie FLP wszystkich modułów uczestnicy studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" uzyskują zwolnienie z egzaminów CIMA: E1, P1 i F1.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu wszystkich zaliczeń w toku studiów słuchacze zdają pisemny egzamin końcowy.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
152

II edycja studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" będzie realizowana w okresie od października 2021 roku do września 2022 roku. Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne w większości realizowane będą online w trybie asynchronicznym – za pośrednictwem platformy e-learningowej, z której uczestnik studiów może korzystać w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w trybie synchronicznym, w soboty i niedziele. Część zajęć w trybie synchronicznym zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia w trybie synchronicznym zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.
Koszt uczestnictwa
5900.00 zł

Opłata za studia wynosi 5.900 zł, przy czym dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting” opłata ta wynosi 4.400 zł.

Warianty  i terminy wnoszenia opłat:

1) Płatność jednorazowa 5.900 zł (lub 4.400 zł  dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- płatna do 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.950 zł każda (lub 2.200 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.475 zł każda (lub 1.100 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Operational Level" mogą ubiegać się osoby, któe ukończyły studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (tytuł licencjata) z zakresu ekonomii lub finansów. Uczestnikami studiów mogą też zostać absolwenci innych kierunków studiów (pierwszego lub drugiego stopnia), o ile osoby te posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze finansów.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Operational Level"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o kwalifikacji zawodowej CIMA oraz programie CGMA Finance Leadership Program znaleźć można tutaj (film 1) oraz tutaj (film 2).

Kierownik
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP, e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Opieka merytoryczna:
Katedra Rachunkowości Zarządczej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obsługa administracyjna:
Biuro Studiów Podyplomowych,
Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.