Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie ciągłością działania

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37, 61 856 92 39, 61 856 90 88, 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Jak przygotować organizację do funkcjonowania i przetrwania w czasie, gdy pojawia się nagły i niespodziewany kryzys, taki jak np. kryzys wywołany przez COVID-19?

Unikatowe studia podyplomowowe "Zarządzanie ciągłością działania" poświęcone są budowaniu takiego systemu zarządzania, który zabezpiecza organizację przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów zakłócających oraz zwiększa odporność organizacji - zapewnia ciągłość działania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych. Program studiów uwzględnia uregulowania normy ISO 22301. Wiedza i umiejętności nabywane w ramach studiów  podyplomowych "Zarządzanie ciągłością działania" są szczególnie przydatne dla projektowania procesów zarzadzania odpornych na kryzysy takie, jak ten wywołany przez epidemię COVID-19. 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM), od poznania procesów krytycznych organizacji po opracowanie dokumentacji i zasad testowania procedur zgodnie z wymaganiami standardów i dobrych praktyk. Zarządzanie ciągłością działania będzie rozpatrywane i analizowane jako proces będący częścią tzw. triady problemowej ryzyka operacyjnego, do której zalicza się ryzyko operacyjne, bezpieczeństwo zasobów oraz ciągłość działania. Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu opracowywania procedur awaryjnych i odtworzeniowych oraz budowania harmonogramu i planów testów dla poszczególnych procedur w ramach planów ciągłości działania. Uczestnicy studiów będą przygotowani do ustalania wytycznych zabezpieczania organizacji przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz ustalania wytycznych zapewniania ciągłości działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zajęcia na studiach mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach.

Studia kierowane są do osób, odpowiedzialnych za ciągłość działania organizacji, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania (według normy ISO 22301). W szczególności adresatami studiów jest kadra zarządzająca różnego typu organizacji – przedsiębiorstw, jednostek administracji rządowej i samorządowej, podmiotów z sektora non-profit, właścicieli przedsiębiorstw, której zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji w zakresie skutecznego zarządzania organizacją i zapewnienia jej ciągłości działania. Studia adresowane są również do członków zarządu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, pracowników działów IT, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w organizacji, audytorów planujących uaktualnić wiedzę o systemie zarządzania ciągłością działania i sposobach audytowania go, doradców biznesowych, którzy chcą poszerzyć wiedze na temat tego, jak można budować odporność formy i chronić ją przed niepotrzebnymi stratami.

Program

Standardy zarzadzania ciągłością działania (ISO 22301) 24 godz.

Identyfikacja, klasyfikacja i mapowanie procesów w organizacji 12 godz.

Analiza wpływu zdarzenia na organizację (BIA) 16 godz.

Analiza ryzyka 16 godz.

Zarządzanie kryzysowe 16 godz.

Strategia zarządzania ciągłością działania 8 godz.

Plan ciągłości działania (BCP) 20 godz.

Testowanie, utrzymanie i przegląd systemu zarządzania ciągłością  działania 8 godz.

System zarządzania kryzysowego w Polsce 8 godz.

Infrastruktura krytyczna 12 godz.

Audyt systemu zarządzania ciągłością działania 12 godz.

Komunikowanie kryzysowe 8 godz.

Egzaminy

Standardy zarzadzania ciągłością działania (ISO 22301)

Analiza wpływu zdarzenia na organizację (BIA)

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
160

Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł


Opłata za studia: 4.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.920 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.900 zł (lub 3.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.450 zł każda (lub 1.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

- płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.225 zł każda (lub 980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje
Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybysla@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4

Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.