Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XVI edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"

Kontakt: email: monika.dobska@ue.poznan.pl telefon: 61-854-37-95 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studium: przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość (akredytacja, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000), kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i menedżerowie podmiotów leczniczych

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną działalność oraz pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W studium może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze lub chcący je zajmować w przyszłości, oraz osoby niemające wykształcenia medycznego a odpowiedzialne za zarządzanie zakładem. Studium jest także skierowane do osób kończących uczelnie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Systemy finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych
 • Ekonomika zdrowia
 • Marketing usług medycznych
 • Strategiczne zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej
 • Marketing relacyjny
 • Restrukturyzacja i prywatyzacja zakładów opieki zdrowotnej
 • Rynek usług medycznych
 • Rachunek kosztów
 • System zapewnienia jakości w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta
 • Elementy prawa medycznego
 • Demografia
 • Strategia budowy wizerunku zakładów opieki zdrowotnej
 • Projektowanie produktu medycznego
 • Samorząd zawodowy
 • JGP - model działania
 • Dokumentacja medyczna

 

 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Marketing usług medycznych
 • Strategiczne zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej
 • Marketing relacyjny
 • oraz obrona pracy podyplomowej.
Liczba godzin
216

Czas trwania: dwa semestry.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Możliwość rozłożenia opłaty na 7 rat. Przed złożeniem dokumentacji bardzo proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z kierownikiem Studium: prof dr hab Moniką Dobską: 0501 23 26 23

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście, bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
 • zobowiązanie do zapłaty -

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Badań Rynku i Usług

ul. Towarowa 53, pokój nr 3 lub w sekretariacie - pokój 112

adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: Studium Podyplomowe "Zarządzanie w opiece zdrowotnej".

 

Kierownik
dr hab Monika Dobska , prof nadzw. UEP, e-mail: monika.dobska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Badań Rynku i Usług
al. Niepodległości 10, Poznań
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.