Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Koordynator dostępności

Kontakt: email: anna.bachorz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Rekrutacja trwa do: 28.02.2021
Cele i zadania
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej i przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora dostępności.
Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym.
Słuchacze po zaliczeniu i zdaniu egzaminu przedmiotów: Kultura Głuchych, Komunikacja z osobami niesłyszącymi, Podstawy polskiego języka migowego otrzymają certyfikat PJM na poziomie A1.
Słuchacze po zdaniu egzaminu z przedmiotu Pierwsza pomoc mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Studia podyplomowe "Koordynator dostępności" mają przygotowywać słuchaczy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach. Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami "każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności." Zgodnie z art 59 przywołanej ustawy "koordynatorzy do spraw dostępności, o których mowa w art. 14, zostaną wyznaczeni w terminie do dnia 30 września 2020 r."

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).

Program

Prawne aspekty dotyczące osób z niepełnosprawnościami 4 godz.

Orzecznictwo o niepełnosprawności 8 godz.

Dostępność cyfrowa – technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnością wzroku   8 godz.

Uniwersalne projektowanie    4 godz.

Dostępność architektoniczna    4 godz.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna    4 godz.

Ocena funkcjonowania podmiotu/instytucji pod kątem dostępności    4 godz.

Organizacja dostępnych wydarzeń i spotkań    4 godz.

Obsługa klienta z niepełnosprawnością    4 godz.

Design Thinking – potrzeby i możliwości użytkowników/klientów    6 godz.

Zamówienia publiczne    4 godz.

Dostępność w zatrudnieniu 4 godz.

Dostępność w edukacji 8 godz.

Dostępność w sporcie 8 godz.

Podstawy polskiego języka migowego  30 godz.

Komunikacja z osobami niesłyszącymi 30 godz. 

Kultura Głuchych 15 godz.

Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami 8 godz.

Pierwsza pomoc 16 godz.

Pisemny egzamin końcowy  1 godz.

Egzaminy

Design Thinking – potrzeby i możliwości użytkowników/klientów 

Podstawy polskiego języka migowego 

Pierwsza pomoc

Pisemny egzamin końcowy

Liczba godzin
174

Druga edycja studiów podyplomowych "Koordynator dostępności" rozpocznie się w marcu 2021 r. Studia trwają dwa semestry, tj. do lutego 2022 roku. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.  

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, w formule blended learning. Większość zajęć zostanie przeprowadzona za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną). Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, część zajęć zostanie przeprowadzona w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w siedzibie Uczelni.

Uwaga:

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Opłata za studia: 4.200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.360 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.200 zł (lub 3.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 15 marca 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.100 zł (lub 1.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 marca 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września 2021 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.050 zł (lub 840zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 marca 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2021 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2021 r. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia); w przypadku osobistego składania dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych istnieje możliwość przedłożenia oryginału/odpisu dyplomu do sporządzenia kserokopii dokumentu przez pracownika Biura; kserokopie dyplomu sporządzone przez kandydata i przesłane drogą pocztową nie mogą być honorowane,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Koordynator dostępności

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513   

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej

Kierownik
dr Katarzyna Lis , e-mail: katarzyna.lis@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513
Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.