Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37, 61 856 90 88, 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Rekrutacja trwa do: 28.02.2021
Cele i zadania

Głównym celem i zadaniem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych statystycznych w administracji i biznesie.

Poznanie zaawansowanych metod ilościowej analizy danych pozwoli uczestnikom studiów na skuteczne wdrożenie ich do swojej działalności zawodowej, zaś wymiana doświadczeń i opinii między wykładowcami a praktykami umożliwi stałą kontrolę treści i sposobu prezentowania poruszanych zagadnień.

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego, do których obowiązków należy gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych oraz kandydaci na takie stanowiska.

Program

Przygotowanie danych na potrzeby analiz statystycznych - 8 godz.

Idea, planowanie i przeprowadzanie badań statystycznych - 6 godz.

Metody pozyskiwania i zarządzania informacją statystyczną - 6 godz.

Zmienne losowe i rachunek prawdopodobieństwa - 9 godz.

Statystyka opisowa w analizie struktury - 10 godz.

Wnioskowanie statystyczne w analizie struktury - 12 godz.

Analiza wariancji - 8 godz.

Badanie korelacji i procedury regresyjne - 34 godz.

Analiza szeregów czasowych - 16 godz.

Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych - 12 godz.

Wielowymiarowa analiza statystyczna - 34 godz.

Techniki wyodrębniania grup obiektów podobnych - 3 godz.

Metody data mining - 12 godz.

Elementy VBA w Microsoft Excel - 8 godz.

Analiza danych w środowisku R - 16 godz.

Prognozowanie przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych - 6 godz.

Techniki analizy danych przestrzennych - 10 godz.

Egzaminy

Studia kończą się zdaniem pisemnego i ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym

Liczba godzin
210

Studia trwają dwa semestry. Najbliższa edycja studiów będzie realizowana w okresie od marca 2021 roku do lutego 2022 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą albo w całości w formule online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną), albo w formule łączonej (blended learning) – częściowo online i częściowo w siedzibie Uczelni.

W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

 Opłata za studia: 4.800 zł *

Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.840 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:


1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.800 zł (lub 3.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 15 marca 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.400 zł (lub 1.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 marca 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września 2021 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.200 zł (lub 960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 marca 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2021 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2021 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
Dr Małgorzata Szczyt, e-mail: m.szczyt@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.513
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.