Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Public relations i komunikowanie strategiczne w biznesie

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39, 61 856 92 37, 61 856 90 88, 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 5500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

 

Public relations i komunikowanie strategiczne w biznesie to studia z zakresu komunikowania strategicznego w biznesie, stanowiące nowoczesne i unikalne połączenie wiedzy w obszarze ekonomii informacji, public relations, marketingu, psychologii i zarządzania. Studia zorientowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych (uwzględniając wykorzystanie studia TV, w którym realizowana będzie część przedmiotów) i podejście biznesowe do rozwiązywania kluczowych problemów w zakresie komunikowania organizacji z otoczeniem.

 

W wyniku analizy oczekiwań potencjalnych studentów, zdecydowano się przyjąć nie tylko orientację potrzeb pracodawcy i biznesu, ale także uczestników studiów – ze szczególnym uwzględnieniem zasad budowania własnego wizerunku w relacjach interpersonalnych w zespole, planowania kariery oraz zarządzania własną marką
w mediach tradycyjnych i społecznościowych. W programie uwzględniono szereg modułów praktycznych. Dlatego, zgodnie z przyjętym założeniem, zajęcia w dużej części będą prowadzone przez praktyków biznesu. Wskazane jest by w tym gronie znaleźli się rzecznicy prasowi, dziennikarze, specjaliści ds. dress code, eksperci ds. public relations
i social media oraz profesjonalni mówcy i aktorzy (zajęcia z dykcji i emisji głosu).

 

W ramach programu studiów, jego uczestnicy zdobywają wiedzę  i umiejętności w pięciu modułach, tj.:

 

- Moduł I Komunikowanie strategiczne organizacji

Studenci poznają podstawowe zagadnienia z zakresu komunikowania i procesów decyzyjnych uczestników życia gospodarczego. Kluczowym praktycznym aspektem modułu jest nauka podstaw tworzenia strategii i kampanii public relations.

 

- Moduł II Komunikowanie w zarządzaniu organizacją

Moduł poświęcony problematyce związanej z zarządzaniem procesem komunikowania organizacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Uczestnicy zgłębiają zagadnienia dotyczące budowania wizerunku pracodawcy na rynku (employer branding) oraz relacji wewnątrz zespołu, w tym komunikowania wewnętrznego oraz wsparcia organizacji
w rozwoju pracowników.

 

- Moduł III Relacje z mediami

Moduł zorientowany na wyjaśnienie oraz praktyczne ujęcie zasad relacji z mediami. Uczestnicy studiów poznają skuteczne sposoby pozyskiwania przychylności mediów, zdobywają umiejętności z zakresu komunikowania z mediami, wystąpień przed kamerą oraz udzielania telewizyjnych i radiowych wywiadów (zarówno krótkie wypowiedzi, jak
i wywiady w studiu).

 

- Moduł IV Personal public relations – budowanie własnego wizerunku

Moduł opierający się na pozyskiwaniu wiedzy dotyczącej budowania własnego wizerunku w biznesie. Studenci poznają najlepsze praktyki w zakresie personal public relations, dress code, emisji i dykcji głosu, wystąpień publicznych, prezentacji biznesowych i zarządzania własnym wizerunkiem w mediach społecznościowych.

 

- Moduł V Obszary public relations w biznesie

 

Moduł, w ramach którego studenci poznają najnowsze trendy w zakresie public relations organizacji, w podziale na główne obszary, tj. lobbing, CSR, międzynarodowe public relations, sponsoring, social media, kryzysowe public relations, negocjacje, sprzedaż, green public relations i event public relations.

 

W ramach wszystkich powyższych modułów zajęcia zaprojektowane są tak by pokazać dane zagadnienie możliwie szeroko, uwzględniając nie tylko perspektywę teoretyczną
i praktyczną, ale również różne ujęcia problemu. Staje się to możliwe dzięki zastosowaniu zasady, zgodnie z którą większość (ok.70%) przedmiotów prowadzona jest przez 2, 3 lub 4 wykładowców - teoretyków i praktyków, którzy reprezentują różne branże i podejścia do problemu. Na przykład w ramach przedmiotu pt. Praktyczne aspekty budowania relacji z mediami zaplanowano trzech wykładowców, tj.: eksperta ds. public relations, dziennikarza oraz menedżera artystów. W podobny sposób skonstruowany jest proces dydaktyczny większości przedmiotów, z wykluczeniem tych, w których bardziej efektywne są inne metody.

 

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla następujących grup:

1. Osoby pracujące w branży marketingu i public relations w biznesie, administracji publicznej oraz organizacjach non-profit, tj. pracownicy:

 

- działów public relations,

- działów marketingu,

- działów reklamy,

- działów komunikowania korporacyjnego,

- działów relacji inwestorskich,

- rzeczników prasowych (w tym biur rzecznika prasowego),

- działów social media,

- działów media relations,

- agencji public relations,

- agencji marketingowych,

- agencji reklamowych.

 

2. Kadra zarządzająca, w tym szczególnie:

- menedżerowie public relations, marketing i social mediów organizacji,

- menedżerowie human resources.

 

3. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

 

4. Osoby niezwiązane z branżą public relations i marketingu, które:

- są zainteresowane zasadami budowania własnego wizerunku,

- w swojej pracy często kontaktują się z mediami,

- w swojej pracy często występują przed kamerą,

- są zainteresowane pracą w obszarze public relations, marketingu i komunikowania strategicznego.

 

Program

Public relations w biznesie  10 godz.

Prawne i etyczne aspekty komunikowania w biznesie 10 godz.

Tworzenie strategii i kampanii PR 16 godz.

Employer branding - budowanie wizerunku pracodawcy 4 godz.

Komunikowanie wewnętrzne w organizacji i budowanie relacji w zespole 14 godz.

Media relations 6 godz.

Praktyczne aspekty budowania relacji z mediami 14 godz.

Rzecznik prasowy w organizacji 6 godz.

Personal public relations 6 godz.

Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe – mowa ciała, retoryka i erystyka 10 godz.

Zarządzanie własnym wizerunkiem 12 godz.

Lobbing i negocjacje w biznesie 10 godz.

Międzynarodowe public relations – biznesowe aspekty reputacji państwa 6 godz.

Social media, event i PR w sprzedaży 14 godz.

Kryzysowe public relations 6 godz.

CSR, sponsoring i Green PR 12 godz.

 

Egzaminy

1.Public relations w biznesie

2.Media relations

3.Międzynarodowe public relations – biznesowe aspekty reputacji państwa

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym;

Liczba godzin
156

Studia rozpoczną się w październiku 2021 r. i będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formule blended learning - część zajęć zostanie przeprowadzona w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych nie częściej niż 1 – 2 razy w miesiącu, w piątki, soboty i niedziele, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Uwaga:

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

 


Koszt uczestnictwa
5500.00 zł

 Opłata za studia: 5.500 zł *

Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.400 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:


1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.500 zł (lub 4.400 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października  2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.800 zł (lub 2.240 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.450 zł (lub 1.160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października  2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (uruchamianą od października 2021 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Public relations i komunikowanie strategiczne w biznesie

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr inż. Marcin Leszczyński, e-mail: marcin.leszczynski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.