Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych z wykorzystaniem systemów ERP

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39, 61 856 92 37, 61 856 90 88, 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 4600.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, czyli czynności wykonywanych w ramach outsourcingu księgowości. Absolwenci będą posiadać kompetencje do podjęcia pracy w biurach i kancelariach rachunkowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Wiedza zdobyta podczas studiów będzie przydatna również dla księgowych i głównych księgowych – obejmuje bowiem kompleksowo zagadnienia związane z aspektami rachunkowymi, podatkowymi, prawnymi i kadrowo-płacowymi działalności gospodarczej – a także dla samych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom ogólnej wiedzy na temat form i zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zasad ewidencji rachunkowej i podatkowej, a także zasad dokonywania rozliczeń podatkowych przez przedsiębiorstwa. Ponadto poruszane będą zagadnienia związane z obszarami kadr i płac oraz sprawozdawczości finansowej, co umożliwi słuchaczom kompleksowe spojrzenie na przedsiębiorstwo.

W czasie studiów wykorzystane zostaną systemy informatyczne, dzięki czemu słuchacze posiądą również praktyczne umiejętności we wskazanych obszarach.

Studia ukierunkowane są na przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi rachunkowej i podatkowej przedsiębiorstw, w związku z czym zajęcia prowadzone będą przez praktyków – księgowych, doradców podatkowych, kadrowych, biegłych rewidentów.

Studia są niezwykle istotne wobec aktualnego braku regulacji dotyczących uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – umożliwią zdobycie praktycznej wiedzy osobom zainteresowanym lub prowadzącym działalność we wskazanym zakresie.

 

Studia adresowane są dla pracowników biur rachunkowych oraz działów finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, a także osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia księgowości.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich lub równorzędnych (posiadający kwalifikacje pełne co najmniej na poziomie 6, uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego).

 

Program
 1. Podstawy prawa gospodarczego – Kodeks Spółek Handlowych w praktyce księgowego 10 godz.
 2. Opodatkowanie działalności gospodarczej – VAT, PIT, CIT 30 godz.
 3. Rachunkowość finansowa w środowisku informatycznym 40 godz.
 4. Organizacja pracy biura rachunkowego z elementami etyki 12 godz.
 5. Kadry i płace oraz funkcjonowanie programu Płatnik 32 godz.
 6. Kontrola skarbowa i postępowanie podatkowe 6 godz.
 7. Rachunkowość podatkowa 32 godz.
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiza z wykorzystaniem programu Excel 18 godz.
 9. Egzamin końcowy 2 godz.

 

Egzaminy
Egzaminy:
 1. Opodatkowanie działalności gospodarczej – VAT, PIT, CIT 
 2. Rachunkowość finansowa w środowisku informatycznym 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym; 

Liczba godzin
182

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w weekendy (piątki, soboty i niedziele), w jeden lub dwa weekendy w miesiącu. Zajęcia będą realizowane w formule blended learning - część zajęć zostanie przeprowadzona w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w siedzibie uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferecnji umożliwiających interakcję synchroniczną).

Uwaga

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face) lub konieczności ograniczenia takich zajęć, wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość  - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4600.00 zł

Opłata za studia: 4.600 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.680 zł.

 

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.600 zł (lub 3.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.300 zł (lub 1.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 pażdziernika 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.150 zł (lub 920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych z wykorzystaniem systemów ERP

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Zofia Wierzbińska, e-mail: zofia.wierzbinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.