Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Menedżer CSR

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39, 61 856 92 37, 61 856 90 88, 61 854 36 18 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnego rodzaju instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji. Słuchacze nabędą umiejętności opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz efektywnego wykorzystania różnego rodzaju narzędzi CSR. Słuchacze pozyskają także umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacją i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zajęcia na studiach mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach. Absolwenci kierunku będą przygotowani do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji

 

Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć coraz częściej poszukiwany na rynku zawód menedżera CSR. W szczególności adresatami studiów jest kadra zarządzająca różnego typu organizacji – przedsiębiorstw, jednostek administracji rządowej i samorządowej, podmiotów z sektora non-profit, właścicieli przedsiębiorstw, a także pracowników zajmujących się komunikacją, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska. Zapraszamy na studia wszystkie osoby, które chcę w przyszłości stać się liderem CSR – osobą z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi oraz bogatą wiedzą na temat zarządzania zespołem i organizacją.

Program

1. Założenia zrównoważonego rozwoju i CSR   12 godz.

2. Obszary i normy CSR   36 godz.

3. Programy i kodeksy etyczne  4 godz.

4. Marketing społecznie zaangażowany (CRM)  8 godz.

5. Odpowiedzialne inwestowanie (SRI)  8 godz.

6. Zarządzanie różnorodnością jako element CSR 8 godz.

7. Zarządzanie środowiskowe jako element CSR 8 godz.

8. Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 12 godz.

9. Skuteczne komunikowanie CSR 16 godz.

10. Dialog społeczny 8 godz.

11. Warsztat dziennikarski 8 godz.

12. Narzędzia CSR w praktyce 36 godz.

 

 

Egzaminy

 

1. Obszary i normy CSR

Studia kończą się  zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym; 

 

 

Liczba godzin
164

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.
Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

Opłata za studia: 4.900 zł *

* Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.920zł.

 

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na  studia podyplomowe.

 

 Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.900 zł (lub 3.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.450 zł (lub 1.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.225 zł (lub 980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt.  

 Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

więcej informacji na stałej stronie informacyjnej 

Kierownik
dr Joanna Przybylska , e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
( przy Akademii Muzycznej)
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.