Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Menedżer sportu

Kontakt: email: adam.metelski@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63; 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny wzrost popularności sportu, zarówno profesjonalnego, jak i amatorskiego. Zawodowe kluby sportowe dysponują coraz większymi budżetami, a amatorzy coraz chętniej biorą udział w masowych imprezach sportowych, czy korzystają z nowo powstałych klubów fitness. Zwiększa się tym samym wpływ sportu na światową gospodarkę. W związku z powyższym organizacje sportowe wymagają w dzisiejszych czasach odpowiedniego zarządzania, a osoby zarządzające nimi powinny posiadać unikatową wiedzęi umiejętności.

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie w sporcie. Podczas studiów uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę z zakresu zarządzaniaróżnymi organizacjami sportowymi, jak i organizowania wydarzeń sportowych. Zostanie im przekazana kompleksowa wiedza dotycząca sportu z zakresuekonomii i finansów, prawa oraz psychologii. Poznają oni także rodzaje oraz najczęściej obecnie wykorzystywane narzędzia marketingowe.Podsumowując, studia podyplomowe Menedżer sportu to unikalne i nowoczesne połączenie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, w celu jak najlepszego przygotowania słuchaczy do pracy w sporcie. Odpowiednio dobrana kadra naukowa mająca bogate doświadczenie w sporcie oraz spotkania z licznymi praktykami umożliwią przedstawienieproblematyki zarządzania w sporcie z wielu różnych perspektyw.Wgronie dydaktycznym znajdą się m.in. prezesi klubów, dyrektorzy sportowi, trenerzy oraz przedstawiciele związków sportowych.

W ramach programu studiów, uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w pięciu następujących modułach: 1) Zarządzanie, 2) Ekonomia i finanse, 3) Prawo, 4) Psychologia oraz 5) Marketing. Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Studia podyplomowe Menedżer sportu skierowane są do:

- kadry zarządzającej organizacjami sportowymi (m.in. klubami i związkami),

- osób zarządzających obiektami sportowymi wszystkich dyscyplin sportu,

- organizatorów cyklicznych imprez sportowych,

- pracowników organizacji sportowych chcących wzbogacić swoje kompetencje i tym samym zwiększyć szanse na awans zawodowy,

- trenerów, którzy chcą lepiej zrozumieć aspekty funkcjonowania organizacji sportowych,

- byłych sportowców chcących podjąć pracę w zakresie zarządzania w sporcie,

- oraz dla wszystkich osób zainteresowanych sportem i chcących podjąć pracę związaną z branżą sportową.

 

Program

Zarządzanie organizacją sportową

Zarządzanie projektem sportowym

Organizacja wydarzeń sportowych

Zaawansowane narzędzia statystyki w sporcie

Komunikacja w sporcie

Kreowanie marki sportowej

Marketing sportowy

Mediaspołecznościowe w budowaniu wizerunku sportowców, organizacji i wydarzeń sportowych

Ekonomia sportu

Sportowy rynek pracy

Finanse w sporcie

Psychologia sportu

Coaching w sporcie

Prawo w sporcie

Medycyna w sporcie

 

Egzaminy

Zarządzanie organizacją sportową

Marketing sportowy

Ekonomia sportu

Psychologia sportu

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
150

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

 1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP)
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na II edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Menedżer sportu"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr Adam Metelski, e-mail: adam.metelski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych,
Towarowa 55 , III piętro , p. 3.4
61-896 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.