Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (III edycja).

Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37; 61 856 92 39; 61 854 36 18; 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 5200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane są do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Niniejszy unijny przepis wymaga od państw EU wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o nadużyciach. Do 17 grudnia 2023 r. wymogami dyrektywy zostaną objęte zarówno organizacje publiczne jak i prywatne liczące powyżej 50 pracowników, a już do 17 grudnia 2021 r. unijne prawo obejmie organizacje powyżej 250 pracowników. Dyrektywa nakłada na wspomniane organizacje szereg obowiązków, do których przestrzegania będę obowiązane pod groźbą sankcji. Należy podkreślić, że dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów może przynieść znacznie dalej idące skutki prawne i społeczne niż RODO, a czasu na efektywne wdrożenie jej wymogów przez obowiązane organizacje jest coraz mniej.

Skuteczna implementacja w organizacji efektywnego systemu ochrony sygnalistów, a także jego utrzymywanie i doskonalenie to proces złożony, wymagający od każdej organizacji zaangażowania oraz świadomego i konsekwentnego działania już od etapu planowania. Wdrożenie skutecznego systemu to nie tylko kwestia znajomości wymogów prawa, ale także niezbędna wiedza m.in. z obszaru technologii, psychologii czy zarządzania. Należy podkreślić, że prawidłowo wdrożony system ochrony sygnalistów może przynieść organizacji istotne korzyści, w tym m.in. zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie, stabilny rozwój oraz przyjazne środowisko pracy. Natomiast brak systemu lub jego wadliwe wdrożenie może stworzyć dla organizacji poważne zagrożenia (m.in. sankcje, utrata wizerunku).

Celem studiów podyplomowych "Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)" jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zaplanowania, wdrożenia, zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego. Jako Menedżer takiego systemu absolwenci studiów będą mogli samodzielnie tworzyć i skutecznie zarządzać w podmiotach sektora prywatnego lub publicznego komórkami organizacyjnymi lub zespołami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie informacjami od sygnalistów, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i najlepszymi standardami w tym zakresie.

Unikalną wiedzą i praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się ze słuchaczami eksperci, którzy na co dzień zawodowo zajmują się różnorodnymi aspektami związanymi z przedmiotem studiów.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW).

Adresatami studiów podyplomowych "Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)" są przedstawiciele podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, obowiązani lub zainteresowani wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (systemu whistleblowingowego), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją. Studia skierowane są w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

1.    Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

2.    Certyfikat Menedżera systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów – wystawiony przez PIKW

3.    Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

4.    Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW, tel: +48 22 654 10 44, tel. kom.: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Informacji merytorycznych udzielają:

dr Joanna Przybylska, kierownik studiów, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl

Rafał Hryniewicz, ekspert PIKW, tel. kom.: + 48 727 656 060; e-mail: rhryniewicz@enform.pl

Adresatami studiów są przedstawiciele podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, zainteresowani wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (systemu whistleblowing), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją. Studia skierowane są w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

Program

1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

2.Praktyczne aspekty skutecznego wdrażania i zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

3.Rola komunikacji we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu zgłaszania nieprawidłowości (16 godz.)

4.Techniki analizy informacji jako element zarządzania informacją od sygnalistów ( 16 godz.)

5.Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych ( 16 godz.)

6.Pozaprocesowe aspekty prowadzenia przesłuchań/rozmów ( 16 godz.)

7.Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji ( 8 godz.)

8.Ochrona kierownictwa organizacji w kontekście ryzyka nadużyć ( 8 godz.)

9.System zgłaszania nieprawidłowości jako element systemu compliance ( 8 godz.)

10.Uprawnienia organów państwa w obszarze ujawniania i ścigania nadużyć (8 godz.)

11.Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

12.System zgłaszania nieprawidłowości jako istotny element systemu zarządzania organizacją ( 16 godz.)

 

Egzaminy

1. Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości

2. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji

3. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości

Liczba godzin
160

Studia będą trwały dwa semestry.   

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w sobote i niedziele, w jeden lub dwa weekendy w miesiącu. Zajęcia będą realizowane w formule online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną).

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na 21 listopada 2020 roku.

Koszt uczestnictwa
5200.00 zł

Opłata za studia: 5.200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.160 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 5.200 zł (lub 4.160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 16 listopada 2020 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.600 zł każda (lub 2.080 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 16 listopada 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.300 zł każda (lub 1.040 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 16 listopada 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing) 


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513   

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej na stronie informacyjnej studiów

Kierownik
Dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513 oraz p.514
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.