Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zaawansowana rachunkowość finansowa i podatkowa z zastosowaniem technologii IT (w Bydgoszczy)

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63, 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych "Zaawansowana rachunkowość finansowa i podatkowa z zastosowaniem technologii IT" jest dostarczenie poszerzonej i zaawansowanej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości różnych jednostek gospodarczych, w szczególności firm usługowych, handlowych i produkcyjnych.

Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, optymalizacji podatkowej, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.

Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości w różnych typach jednostek. Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowym lub controllingu, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, bądź też mogą podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Studia są również dedykowane dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących różne stanowiska w strukturze swojej jednostki, dla których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości, a tym samym umiejętność swobodnego posługiwania się profesjonalnym słownictwem tego obszaru działalności biznesowej.

Do atutów studiów można zaliczyć:

  • zajęcia prowadzone w interaktywnej formie (case studies, warsztaty,
  • wykładowcy z doświadczeniem praktycznym (główni księgowi, biegli rewidenci, wykładowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce),
  • zajęcia wykorzystujące technologie informatyczne, gdzie słuchacze zapoznają się z nowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • egzaminy odbywające się w formie elektronicznej (Słuchacze zdają egzaminy zdalnie łącząc się z domu/pracy z systemem edukacyjnym Moodle).

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich, dysponujących podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów, w szczególności pracowników biur rachunkowych i służb finansowo-księgowych. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych. Studia przeznaczone są w szczególności dla absolwentów orgazniowanych przez UEP studiów podyplomowych „Rachunkowość” (w Bydgoszczy).

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Organizacja rachunkwości i kontroli wewnętrznej (10h)

2. Odroczony podatek dochodowy (5h)

3. Wycena skłądników aktywów i pasywów - skutki bilansowe i podatkowe (57h)

4. Sprawzdania finansowe i ich analiza - case studies (47h)

5. Zastosowanie technologii informatycznych w rachunkowości (30h)

6. Etyka w rachunkowości (5h)

7. Podatek dochodowy i optymalizacja podatkowa (17h)

8. Podatek VAT i inne podatki (17h)

9. Pisemny egzamin końcowy (2h)

 

Egzaminy

Program studiów przewiduje egzaminy z następujących przedmiotów:

1. Wycena skłądników aktywów i pasywów - skutki bilansowe i podatkowe

2. Sprawzdania finansowe i ich analiza - case studies

3. Podatek dochodowy i optymalizacja podatkowa

4. Podatek VAT i inne podatki

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego, obejmuącego zagadnienia z zakresu tematyki całych studiów podyplomowych.

 

Liczba godzin
190

Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł. w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt.  

 Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Ewa Różańska, e-mail: ewa.rozanska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.