Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4600.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do lepszego i bardziej efektywnego wykonywania zadań w zakresie audytu i kontroli, poprzez przekazanie im wiedzy
i praktycznych umiejętności z zakresu sposobów, metod i technik wykorzystywanych
w procesie skutecznego komunikowania. Atutem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy, obejmującej zagadnienia z różnych obszarów psychologii, socjologii i zarządzania.

Adresatami studiów są w szczególności osoby pracujące w szeroko rozumianym audycie i kontroli.  Studia przeznaczone są między innymi dla audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, audytorów środków unijnych, a także pracowników działów, komórek i instytucji zajmujących się kontrolą, zarówno w sektorze prywatnym, jak i administracji publicznej. Słuchaczami studiów mogą być również wszystkie osoby, które chcę nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się.

Program

Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich - Kompetencje osobiste i komunikacyjne audytora i kontrolera – bazuje przede wszystkim na treningu rozwoju osobistego, obejmującego myślenie i uczenie się, emocje i asertywność oraz styl  działania i komunikację. Część zajęć z tego zakresu prowadzona jest w małych grupach warsztatowych, a także zakłada przygotowanie analizy potencjału osobistego
i profilu osobowości każdego uczestnika, podczas konsultacji indywidualnych.

W pierwszym bloku tematycznym słuchacze dowiedzą się także między innymi: jak rozpoznać i skutecznie przeciwstawiać się technikom manipulacji, jak zidentyfikować
i wykryć kłamstwo w audycie i kontroli, a także jak w praktyczny sposób wykorzystać
w procesie audytu i kontroli aspekt przywództwa.

 

W drugim bloku tematycznym - Komunikowanie przy zbieraniu informacji – uczestnicy studiów dowiedzą się jak zaprojektować proces badawczy, w jaki sposób pytać, aby skutecznie uzyskać informacje oraz jak czytać otrzymane materiały. Wszystkie zagadnienia przedstawiane będą z uwzględnieniem nowoczesnych źródeł informacji.

 

Trzeci blok tematyczny - Komunikowanie przy przekazywaniu informacji – obejmuje takie zagadnienia jak komunikowanie pisemne z wykorzystaniem elementów graficznych, praktyczne warsztaty z wystąpień publicznych, a także komunikowanie
w mediach elektronicznych oraz w sytuacjach kryzysowych.

 

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne komunikowanie na każdym etapie realizacji zadań audytowych i kontrolnych. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny i umożliwia wdrożenie nabytej podczas wykładów wiedzy w praktyce.

Egzaminy

Studia kończą się:

zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym

Liczba godzin
176

Pierwsza edycja studiów podyplomowych "Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli" odbędzie się w okresie od marca 2020 roku do lutego 2021 roku. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, z reguły dwa razy w miesiącu.W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Koszt uczestnictwa
4600.00 zł

Opłata za studia: 4.600 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.680 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.600 zł (lub 3.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.300 zł (lub 1.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września 2020 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.150 zł (lub 920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 czerwca 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2020 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2020 r. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć:

osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.513
pn.-pt. w godz. 8.00-15.30
w weekendy zjazdowe studiów podyplomowych:
w sobotę w godz. 11.00 - 13.00
w niedzielę w godz. 10.00 - 12.00
Terminy zjazdów studiów podyplomowych można sprawdzić tutaj.

listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli

Dodatkowe informacje

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne komunikowanie na każdym etapie realizacji zadań audytowych i kontrolnych. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny i umożliwia wdrożenie nabytej podczas wykładów wiedzy w praktyce.

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.