Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia realizowane są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do lepszego i bardziej efektywnego wykonywania zadań w zakresie audytu i kontroli, poprzez przekazanie im wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu sposobów, metod i technik wykorzystywanych w procesie skutecznego komunikowania. Atutem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy, obejmującej zagadnienia z różnych obszarów psychologii, socjologii i zarządzania.

Adresatami studiów są w szczególności osoby pracujące w szeroko rozumianym audycie i kontroli.  Studia przeznaczone są między innymi dla audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, audytorów środków unijnych, a także pracowników działów, komórek i instytucji zajmujących się kontrolą, zarówno w sektorze prywatnym, jak i administracji publicznej. Słuchaczami studiów mogą być również wszystkie osoby, które chcę nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się.

Program

Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich - Kompetencje osobiste i komunikacyjne audytora i kontrolera – bazuje przede wszystkim na treningu rozwoju osobistego, obejmującego myślenie i uczenie się, emocje i asertywność oraz styl  działania i komunikację. Część zajęć z tego zakresu prowadzona jest w małych grupach warsztatowych, a także zakłada przygotowanie analizy potencjału osobistego i profilu osobowości każdego uczestnika, podczas konsultacji indywidualnych.

W pierwszym bloku tematycznym słuchacze dowiedzą się także między innymi: jak rozpoznać i skutecznie przeciwstawiać się technikom manipulacji, jak zidentyfikować i wykryć kłamstwo w audycie i kontroli, a także jak w praktyczny sposób wykorzystać w procesie audytu i kontroli aspekt przywództwa.

W drugim bloku tematycznym - Komunikowanie przy zbieraniu informacji – uczestnicy studiów dowiedzą się jak zaprojektować proces badawczy, w jaki sposób pytać, aby skutecznie uzyskać informacje oraz jak czytać otrzymane materiały. Wszystkie zagadnienia przedstawiane będą z uwzględnieniem nowoczesnych źródeł informacji.

Trzeci blok tematyczny - Komunikowanie przy przekazywaniu informacji – obejmuje takie zagadnienia jak komunikowanie pisemne z wykorzystaniem elementów graficznych, praktyczne warsztaty z wystąpień publicznych, a także komunikowanie w mediach elektronicznych oraz w sytuacjach kryzysowych.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne komunikowanie na każdym etapie realizacji zadań audytowych i kontrolnych. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny i umożliwia wdrożenie nabytej podczas wykładów wiedzy w praktyce.

Egzaminy

Studia kończą się:

zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym

Liczba godzin
176

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4  ( przy Akademii Muzycznej)


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt.  

 Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne komunikowanie na każdym etapie realizacji zadań audytowych i kontrolnych. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny i umożliwia wdrożenie nabytej podczas wykładów wiedzy w praktyce.

Więcej informacji na stałej stronie internetowej studiów.

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.