Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Master of Public Administration (MPA)

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 9600.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania w sektorze publicznym. Stworzona oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich. Przy tworzeniu programu studiów specjalny akcent położony został na kształcenie umiejętności w zakresie kierowania jednostkami sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych służących efektywnemu, odpowiedzialnemu i zrównoważonemu rozwojowi.

Tytuł, który uzyska absolwent studiów – Master of Public Administration (MPA) – jest profesjonalnym tytułem podyplomowym uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools). Stanowi on dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest Master of Business Administration (MBA).

Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) lub współpracujących z JSFP, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych JSFP.
Instytucje zaproszone: związki / stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP), urzędy wojewódzkie, sądy, prokuratury, kuratoria oświaty, służby mundurowe.

Program

Program studiów "Master of Public Administration" obejmuje następujący zakres tematyczny:

 • Organizacja i zarządzanie (12 h)
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne (16 h)
 • Nowe tendencje w zarządzaniu publicznym i public governance (10 h)
 • Współczesna polityka rozwoju regionalnego i lokalnego (12 h)
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym (20 h)
 • Etyka w administracji publicznej (12 h)
 • Makrootoczenie sektora publicznego (8 h)
 • Postępowanie administracyjne (16 h)
 • Podstawy prawa podatkowego (16 h)
 • Polityka budżetowa (16 h)
 • Finanse samorządu terytorialnego (18 h)
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze publicznym (20 h)
 • Dyscyplina finansów publicznych (12 h)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 h)
 • Stosunki interpersonalne (techniki komunikacji i negocjacji) (20 h)
 • Zarządzanie rozwojem osobistym (12 h)
 • Public relations i marketing w administracji publicznej (16 h)
 • Partycypacja społeczna i konsultacje społeczne (12 h)
 • Microeconomics of Competitiveness (12 h)

Przedmioty do wyboru (słuchacze wybierają 4 spośród następujących):

 • Finansowanie unijne (12 h)
 • Informatyczn wsparcie procesu zarządzania w sektorze publicznym (12 h)
 • Zamówienia publiczne (12 h)
 • Zarządzanie długiem samorządowym (12 h)
 • Zarządzanie mieniem publicznym (12 h)
 • Zatrudnienie w administracji publicznej. Elementy prawa pracy (12 h)
Egzaminy

Egzaminami objęte są następujące przedmioty:

 • Planowanie i zarządzanie strategiczne
 • Współczesna polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Polityka budżetowa
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze publicznym

Warunki ukończenia studiów: pozytywny wynik egzaminów z ww. przedmiotów, uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Studia podyplomowe kończą zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. Egzamin końcowy przeprowadzony jest w trzech częściach - każda część egzaminu końcowego przeprowadzana jest po zakończeniu kolejnego semestru studiów.

Liczba godzin
320

Studia "Master of Public Administration" trwają trzy semestry.

Rozpoczęcie czwartej edycji studiów zaplanowano na marzec 2021 roku. 

 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, 

organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

 Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość 

zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik

 kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją 

 synchroniczną).


 

Koszt uczestnictwa
9600.00 zł

Terminy wnoszenia opłat za studia:

1) Płatność jednorazowa 9.600 zł:
- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.
2) Płatność w trzech równych ratach po 3.200 zł każda:

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.
- II rata płatna do dnia 15  lutego 2022 r.
- III rata płatna do dnia 15 września 2022 r.

3) Płatność w sześciu równych ratach po 1.600 zł każda:
 

-  I rata płatna do dnia 5 października 2021
- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.
- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.
- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.
- V rata płatna do dnia 15 września 2022 r.
- VI rata płatna do dnia 15  listopada 2022 r.

Płatność za studia będzie dokonywana na indywidualny numer konta - nadawany po zamknięciu naboru.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Kryteria przyjęć:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe, min. 3 lata (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym.
Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na IV edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Master of Public Administration"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab. Marcin Wisniewski, e-mail: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.