Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Menedżer w opiece zdrowotnej

Kontakt: email: maria.jankiewicz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych Menedżer w opiece zdrowotnej jest przygotowanie słuchaczy do rozwoju potencjału menedżerskiego. W ramach studiów słuchacze będą mogli pogłębić wiedzę i roziwnąć praktyczne umiejętności w zakresie zarzadzania jednostkami opieki zdrowotnej, przywództwa i budowania wizerunku. Będą też mieli okazję do skonfrontowania własnych doświadczeń z najnowszymi trendami w zakresie zarządzania.

Sprofilowanie programu studiów przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie zarządzający podmiotami leczniczymi.

Treści programowe bazują na podejściu interdyscyplinarnym, z jednoczesnym wykazaniem zależności występujących pomiędzy dyscyplinami podstawowymi, w tym w szczególności naukami o zarządzaniu i prawodawstwem medycznym.

Dzięki uczestnictwu w studiach absolwenci będą mogli dostosować swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb rynku.

Studia podyplomowe Menedżer w opiece zdrowotnej skierowane są przede wszystkim do osób zarządzających podmiotami leczniczymi, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji menedżerskich i chcących dostosować swoje organizacje do wymagań i zasad funkcjonowania współczesnego rynku usług medycznych.

Grupę docelową stanowią także osoby planujące zajmowanie stanowisk kierowniczych oraz osoby prowadzących własną praktykę.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (min. poziom licencjata).

Program

Program studiów podyplomowych Menedżer w opiece zdrowotnej obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Rola przywódcy w organizacji
 • Marketing usług medycznych
 • Zarządzanie wizerunkiem – sztuka prezentacji
 • Znormalizowane systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych
 • Audytowanie systemów zarządzania jakością
 • Pozyskiwanie środków unijnych
 • JGP – podstawy i rozliczenie
 • Kontrola zarządcza
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Formalno – prawne aspekty tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego i podmiotów leczniczych
Egzaminy

Program studiów uwzględnia egzaminy z następujących przedmiotów:

 • Marketing usług medycznych
 • Zarządzanie wizerunkiem – sztuka prezentacji
 • Znormalizowane systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych
 • Audytowanie systemów zarządzania jakością
 • Odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego i podmiotów leczniczych
Studia kończą się napisaniem pracy podyplomowej oraz zdaniem ustnego egzaminu końcowego (obrona pracy) z wynikiem pozytywnym.
Liczba godzin
165

IV edycja studiów podyplomowych Memnedżer w opiece zdrowotnej rozpocznie się w październiku 2021 r. i będzie trwać dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki i soboty, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

 

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Opłata za studia: 4.200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.360 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.200 zł (lub 3.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.100 zł (lub 1.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.050 zł (lub 840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

 Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na  IV edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Menedżer w opiece zdrowotnej ed. IV"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Monika Dobska, prof. UEP, tel. kom. 501 23 26 23, e-mail: monika.dobska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.