Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Kontakt: email: maria.jankiewicz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92-37 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.10.2021
Cele i zadania

Celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, pod postacią zarządzania strategicznego w tym zarządzania przez jakość i marketingowego, zarządzania finansami podmiotów leczniczych oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.

Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie  z podmiotów leczniczych.

Cel studium: przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do podejmowania pracy na stanowiskach kierowniczych w działach organizacyjnych podmiotów leczniczych lub też pogłębianie wiadomości z zakresu zarządzania i finansów. Przez zachodzące zmiany zasad ich funkcjonowania przyjmujemy, że to ekonomiści stanowić będą podstawową kadrę zarządzającą w podmiotach leczniczych. Studium jest reakcją Wnioskodawcy na problemy występujące na reformowanym rynku usług medycznych i w zamyśle Wnioskodawcy ma charakter autorskiego opracowania. 

 

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną działalność oraz pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W studium może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze lub chcący je zajmować w przyszłości, oraz osoby niemające wykształcenia medycznego a odpowiedzialne za zarządzanie zakładem. Studium jest także skierowane do osób kończących uczelnie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 1. Marketing relacyjny 
 2. Zarządzanie organizacjami usługowymi
 3. Projektowanie produktu usługowego
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. RODO w podmiotach leczniczych
 6. Znormalizowane systemy zarzadzania jakością w podmiotach leczniczych
 7. Akredytacja podmiotów leczniczych
 8. Zrównoważona karta wyników
 9. Finansowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych
 10. Zarządzanie wizerunkiem w podmiotach leczniczych
 11. Elementy prawa – odpowiedzialność prawna
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 1. Marketing relacyjny
 2. Zarządzanie oranizacjami usługowymi
 3. Znormalizowane systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych
 4. Akredytacja podmiotów leczniczych
 5. Elementy prawa - odpowiedzialność prawna
Liczba godzin
180

XIX edycja studiów podyplomowych Zarzadzanie w opiece zdrowotnej rozpocznie się w październiku 2021 r. i będzie trwać dwa semestry.

 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki i  soboty, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

 

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Opłata za studia: 4.200 zł*

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.360 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.200 zł (lub 3.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.100 zł (lub 1.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.050 zł (lub 840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście, bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na  XIX edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Zarzadzanie w opiece zdrowotnej" ed. XIX

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 ,  III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab Monika Dobska, prof nadzw. UEP, e-mail: monika.dobska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
61-896 Poznań
tel. (61) 856 92 37, 856 92 39, 856 90 88
e-mail: maria.jankiewicz@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.