Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Finanse i rachunkowość budżetowa

Kontakt: email: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej w oparciu m.in.  o nowe rozwiązania systemowe wprowadzane w finansach publicznych.

Obecni i przyszli pracownicy służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Program

Program Studiów FIRB

 • Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Rachunkowość budżetowa
 • Warsztaty z rachunkowości budżetowej
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Metody badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu
 • Finanse publiczne
 • Podatki
 • Podstawy audytu i kontroli
 • Zwrotne źródła finansowania zadań publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Fundusze unijne 
 • Zamówienia publiczne
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy
 • Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Rachunkowość budżetowa
 • Warsztaty z rachunkowości budżetowej
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Metody badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu
 • Finanse publiczne
Studia podyplomowe kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
Liczba godzin
184

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

 

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Opłata za studia: 4.200 zł*

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.360 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.200 zł (lub 3360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.100 zł każda (lub 1.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.050 zł każda (lub 840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XI edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Finanse i rachunkowość budżetowa"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul.Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr Marcin Wiśniewski, e-mail: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 16 Collegium Altum XIII piętro, pok. 1214
tel. 61 854-34-13     
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.