Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Specjalista HR

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 5000.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Studia mają charakter operacyjny, bardzo praktyczny, obejmują zagadnienia zarówno HR transakcyjnego (przedmioty 1-6 z programu studiów), jak i HR transformacyjnego (przedmioty 7-11 z programu studiów). Studia stanowią odpowiedź na rosnące zainteresowanie problematyką związaną ze sprawami pracowniczymi, rozwój działów personalnych w przedsiębiorstwach, wynikający także z sytuacji na polskim rynku pracy.

Celem studiów podyplomowych "Specjalista HR" jest przygotowanie kompetencyjne osób zajmujących się operacyjnie sprawami kadrowymi w przedsiębiorstwach (ale także w organizacjach nie biznesowych).

Studia przeznaczone są dla osób które mają małe doświadczenie w HR, dopiero przygotowują się do pracy w tym obszarze, przekwalifikowują się. Studia mają przygotować zainteresowanych do pracy na podstawowych stanowiskach operacyjnych w działach HR. Druga grupa to menedżerowie (ale też właściciele) zarządzający mniejszymi podmiotami, którzy z racji wielkości podmiotu i bycia kierownikami zakładu pracy w rozumieniu kp realizują znaczą część zadań HR.

Program

1) Prawo pracy

2) Wartościowanie pracy i projektowanie wynagrodzeń

3) Analiza i dobór świadczeń pracowniczych

4) Dokumentacja pracownicza i dane osobowe w procesach HR

5) Systemy kadrowo-płacowe

6) Zarządzanie kosztami pracy

7) Rekrutacja, selekcja i wdrażanie pracowników

8) Analiza potrzeb rozwojowych, projektowanie i ocena efektywności szkoleń

9) Ocena okresowa pracowników

10) Kształtowanie warunków pracy

11) Organizacja funkcji personalnej

12) Warsztaty kadrowe

Egzaminy

Prawo pracy

Wartościowanie pracy i projektowanie wynagrodzeń

Zarządzanie kosztami pracy

Studia podyplomowe kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
188

Studia trwają dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki i soboty, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
5000.00 zł
Opłata za studia: 5.000 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.000 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.000 złotych (lub 4.000 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.500 zł (lub 2.000 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.250 zł (lub 1.000 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na III edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Specjalista HR

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro  , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)


Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP, e-mail: beata.skowron-mielnik@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Collegium Altum (ul. Powstańców Wielkopolskich 16)
pokój 1116
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.