Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Menedżer kultury

Kontakt: email: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4950.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Studia dotyczą zarządzania strategicznego oraz funkcjonalnego w instytucjach kultury oraz w innych podmiotach funkcjonujących w sektorze kultury. Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz wykształcenie u słuchaczy umiejętności z zakresu zarządzania jednostkami kultury oraz przedsięwzięciami w kulturze. Wyróżniającą wartością studiów jest dominujący udział praktyków zarządzania ze sfery kultury wśród prowadzących zajęcia. W programie studiów znalazły się przede wszytkim zagadnienia zarządzania strategicznego, sprawnego kierowania zespołem, zarządzania projektami. Dużo uwagi poświęca się także problematyce pozyskiwania funduszy, projektowania i wprowadzania zmian, efektywnego stosowania współczesnych narzędzi e-marketingu. Studia przekazują także wiedzę z zakresu regulacji prawnych prowadzenia działalności kulturalnej, prawa autorskiego, prawa pracy i zagadnień kadrowo-płacowych. Pozwalają na nabycie umiejętności z zakresu planowania finansowego, rozliczenia projektów i sprawozdawczości.

 

Studia przekazują kompleksowe kompetencje niezbędne do sprawnego zarządzania jednostkami kultury. Przeznaczone są zarówno dla osób już zarządzających przedsięwzięciami z zakresu kultury, jak i tych, którzy dopiero przygotowują się do pełnienia tych funkcji. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów, zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, mające tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równożędny).

Program

1. Wyzwania w zarządzaniu współczesnymi jednostkami kultury - panel dyskusyjny z menedżerami kultury

8 h

2. Zarządzanie strategiczne jednostkami kultury

32 h

3. Podstawowe źródła regulacji prawnych prowadzenia działalności kulturalnej

8 h

4. Zarządzanie projektami

12h

5. Prawo pracy i zagadnienia kadrowo-płacowe

16h

6. Zarządzanie zmianą

8 h

7. Pozyskiwanie funduszy

8 h

8. Sprawozdawczość i rozliczanie projektów

16 h

9. Planowanie finansowe

16 h

10. Mierniki efektywności w działalności kulturalnej

8 h

11. Narzędzia współczesnego marketingu

16 h

12. Zarządzanie zespołem

24 h

13. Prawo autorskie

8 h

14. Zamówienia publiczne

4 h

15. Seminarium

4 h

Egzaminy

1. Zarządzanie strategiczne jednostkami kultury

2. Planowanie finansowe

3. Zarządzanie zespołem

 

Studia kończa sie przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
188

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

Koszt uczestnictwa
4950.00 zł

Opłata za studia: 4 950 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.960 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4 950 zł (lub 3.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2 475 zł (lub 1.980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1 237,50 zł (lub 990 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Menedżer kultury"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Justyna Światowiec - Szczepańska, prof. UEP, e-mail: justyna.swiatowiec-szczepanska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.