Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

e-Commerce

Kontakt: email: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 5800.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych „e-commerce” jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z obszaru handlu elektronicznego. Dzięki poznanym koncepcjom, metodom i narzędziom słuchacze będą mogli dostosować swoje przedsiębiorstwo do cyfrowej gospodarki i rozpocząć prowadzenie działalności handlowej przez internet.

Patronem merytorycznym studiów jest GS1 Polska z siedzibą w Poznaniu.

Grupę docelową studiów stanowią przede wszystkim pracownicy i menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą produktów przez Internet, którzy chcą przyspieszyć rozwój stron swoich firm, ale nie posiadają wystarczających umiejętności wiedzy by doskonalić procesy sprzedażowe i zwiększać ich efektywność. Studia przeznaczone są również dla pracowników i menedżerów firm działających do tej pory w tradycyjnym kanale sprzedaży, ale zamierzajacych rozszerzyć działalność również o kanał handlu elektronicznego.

Program

1. e-Commerce na świecie i w Polsce: trendy rynkowe i nowe rozwiązania

8h

2. Zarządzanie jakością w e-Commerce

12h

3. Projektowanie wyrobów i usług z wykorzystaniem metod kreatywnych

12h

4. Analiza strategiczna w e-Commerce

12h

5. Omnichannel: integracja wielu kanałów sprzedaży i dystrybucji

4h

6. Analityka biznesowa w e-Commerce

8h

7. Customer journey – proces zakupowy online

8h

8. Platformy sprzedażowe e-Commerce

4h

9. e-Marketplace: organizacja działań handlowych w Internecie z wykorzystaniem platform sprzedażowych

4h

10. Cross-border e-Commerce: sprzedaż produktów zagranicą

4h

11. Modele biznesu w zakresie logistyki e-Commerce

8h

12. Logistyka e-Commerce z perspektywy dystrybutora

8h

13. Ostatnia mila i współpraca operatorami KEP

4h

14. Logistyka dostaw z perspektywy operatora KEP

8h

15. Współpraca z operatorem logistycznym w e-Commerce

4h

16. Powierzchnie magazynowe dla e-Commerce

4h

17. Optymalizacja procesów w logistyce e-Commerce

4h

18. Zarządzanie magazynem w e-Commerce

8h

19. Zarządzanie asortymentem i zapasem w e-Commerce

2h

20. Zarządzanie zwrotami w e-Commerce

4h

21. Rola standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych w logistyce e-Commerce

2h

22. Automatyzacja procesów e-Commerce

8h

23. Analiza użyteczności strony internetowej metodą eye-trackingową

8h

24. Social media marketing

4h

25. Niestandardowa komunikacja z klientem wspierana nowymi technologiami

8h

26. Analiza danych marketingowych w e-Commerce

8h

27. Seminarium podyplomowe

8h

Egzaminy

1. e-Commerce na świecie i w Polsce: trendy rynkowe i nowe rozwiązania

2. Analiza strategiczna w e-Commerce

3. Analiza danych marketingowych w e-Commerce

 

Studia kończa się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
176

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Koszt uczestnictwa
5800.00 zł

 

Opłata za studia: 5.800 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.640 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 5.800 zł (lub 4.640 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.900 zł każda (lub 2.320 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia  5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.450 zł każda (lub 1.160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia  5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "e-Commerce"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP, e-mail: justyna.swiatowiec-szczepanska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.