Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Handel zagraniczny

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Celem Studiów Podyplomowych Handel Zagraniczny  jest przekazanie najnowszej wiedzy o skutecznych metodach i technikach międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw. Uczymy też skutecznego zarządzania zinternacjonalizowanym podmiotem w otoczeniu, którego podstawową cechą jest zmienność, a dominującym trendem postępująca rywalizacja i globalizacja.

Tematyka Studiów dotyczy:

  • szczegółowych zagadnień związanych ze sprawnym przeprowadzeniem transakcji eksportowych i importowych,
  • sposobów przygotowania międzynarodowej ekspansji handlowej,
  • organizacji międzynarodowej działalności handlowej w przedsiębiorstwie.

Studia Podyplomowe Handel Zagraniczny przeznaczone są dla kandydatów pracujących lub planujących podjąć pracę w firmach , które inicjują lub już realizują, ale pragną rozszerzać ekspansję zagraniczną. Kształcimy osoby, które po ukończeniu studiów będą mogły zorganizować i koordynować międzynarodową działalność handlową w przedsiębiorstwie.

Program

1. Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym   14h

2. Handel zagraniczny – studia przypadków   8h

3. Prawne aspekty przygotowania i przebiegu transakcji w handlu zagranicznym   14h

4. Różnice kulturowe, negocjacje z partnerem zagranicznym   12h

5. Warunki płatności i finansowanie handlu zagranicznego   10h

6. System celny, odprawa celna, procedury i dokumenty celne - z perspektywy przedsiębiorstwa   8h

7. Podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym: VAT i akcyza   8h

8. Transport i ubezpieczenia w handlu zagranicznym   10h

9. Badania rynków i poszukiwanie partnera zagranicznego   8h

10. Strategie i proces  internacjonalizacji firm polskich – studia przypadków    20h

11. Prawna organizacja działalności na rynkach zagranicznych i instytucjonalne formy jej wsparcia   12h

12. Zarządzanie finansami i logistyczna organizacja działalności międzynarodowej w przedsiębiorstwie   18h

13. Ekspansja zagraniczna - z perspektywy zarządzania projektem   8h

14. Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym   8h

15. Seminarium podyplomowe   8h

Egzaminy

1. Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym

2. Różnice kulturowe, negocjacje z partnerem zagranicznym   12h

3. Warunki płatności i finansowanie handlu zagranicznego   10h

4. Strategie i proces  internacjonalizacji firm polskich – studia przypadków    20h

5. Zarządzanie finansami i logistyczna organizacja działalności międzynarodowej w przedsiębiorstwie   18h

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
170

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki i  soboty. Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, część lub całość zajęć zostanie zrealizowana z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.250 zł każda (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.125 zł każda (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na VI edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Handel zagraniczny 

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

 

  

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów.

Kierownik
dr hab. Beata Stępień, prof. UEP, e-mail: beata.stepien@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.