Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37; 61 854 30 63 Koszt uczestnictwa: 6600.00 zł Rekrutacja trwa do: 28.02.2021
Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w praktyce. Dotyczy to w obszarów takich jak polityka rachunkowości, wycena bilansowa, sporządzanie sprawozdań finansowych, ujmowanie przychodów i kosztów, konsolidacja sprawozdań finansowych, ujawnianie informacji, świadczenia pracownicze i wiele innych. W programie studiów znalazły się przedmioty uzupełniające, które mają pokazać możliwość wykorzystania danych pochodzących z rachunkowości w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw.

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili brać czynny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, będą rozumieli i potrafili interpretować ich treść oraz wykorzystywać dane do podejmowania decyzji ekonomicznych, w tym zarządczych.

Studia podyplomowe „Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) w praktyce”, organizowane są wspólnie przez EY Academy of Business oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Program powstał dzięki integracji doświadczeń dwóch partnerów. Połączenie potencjału trenerów EY Academy of Business oraz nauczycieli akademickich jednej z wiodących uczelni ekonomicznych gwarantuje unikatową jakość i niepowtarzalną wartość dodaną.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formule blended learning. Większa część zajęć zostanie przeprowadzona w formie interakcji synchronicznej (w soboty i niedziele), raz lub dwa razy w miesiącu (za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, również w siedzibie Uczelni). Część zajęć (w wymiarze 32 godz. lekcyjnych) będzie realizowana za pośrednictwem platformy e-learningowej – w miejscu i czasie wybranym przez uczestnika studiów.

Główne obszary objęte programem nauczania to:

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  – 128 godzin (z czego 32 godz. będą realizowane w trybie asynchronicznym - materiały wideo udostępnione na platformie e-learningowej)
 • Rachunkowość zarządcza - 16 godzin
 • Finanse przedsiębiorstw - 16 godzin
 • Kontrola wewnętrzna oraz audyt - 16 godzin

Całość programu studiów kończy się egzaminem (4h).

 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Studia dedykowane są przede wszystkim dla:

 • głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych
 • analityków finansowych
 • doradców finansowych
 • osób zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • biegłych rewidentów i kandydatów na biegłych rewidentów

 

Program
 1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (128 h)
 2. Rachunkowość zarządcza (16 h)
 3. Kontrola wewnętrzna oraz audyt (16 h)
 4. Finanse przedsiębiorstw (16 h)
Egzaminy

Egzamin końcowy (pisemny). Celem egzaminu końcowego będzie sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy i jej zastosowanie praktyczne w ramach pytań typu test wyboru. Główny nacisk położony zostanie na podstawowy przedmiot studiów, jakim są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Pozostałe przedmioty traktowane są jako uzupełniające.

Egzamin składać się będzie z tzw. sekcji obowiązkowej, w ramach której przewidziano 25 pytań typu test wyboru dotyczących bloku MSSF oraz sekcji, w ramach której studenci poproszeni zostaną o wybranie pytań dotyczących dwóch przedmiotów uzupełniających. Dla każdego przedmiotu uzupełniającego przewidziane jest 5 pytań typu test wyboru - wybranie przedmiotu oznaczać będzie konieczność odpowiedzi na wszystkie pytania
w jego zakresie.

W ogólnym rozrachunku studenci odpowiadać będą na 35 pytań (dotyczących MSSF + dwa z wybranych przedmiotów). Ocena będzie łączna dla całego egzaminu.

Czas trwania egzaminu to 4 godziny lekcyjne.

Liczba godzin
180

Studia podyplomowe "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce" trwają dwa semestry. Najbliższa edycja studiów będzie realizowana w okresie od marca 2021 roku do lutego 2022 roku. W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formule blended learning. Większa część zajęć zostanie przeprowadzona w formie interakcji synchronicznej (w soboty i niedziele), raz lub dwa razy w miesiącu (za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, również w siedzibie Uczelni). Część zajęć (w wymiarze 32 godz. lekcyjnych) zostanie natomiast zrealizowana za pośrednictwem platformy e-learningowej (nagrane materiały wideo przeznaczone do samodzielnego odtwarzania w miejscu i czasie wybranym przez uczestnika studiów).

Uwaga:

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
6600.00 zł

Opłaty za studia:

6.600 zł * w przypadku płatności jednorazowej ;

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 5.280 zł.

6.700 zł * w przypadku płatności w 2 ratach;

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 5.360 zł.

6.800 zł * w przypadku płatności w 4 ratach;

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 5.440 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:


1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 6.600 zł (lub 5.280 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 15 marca 2021 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 3.350 zł (lub 2.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 marca 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 września 2021 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.700 zł (lub 1.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 marca 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2021 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2021 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  

 

Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

Dodatkowe informacje

Wiecej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Marek Cieślak, prof nadzw. UEP, e-mail: marek.cieslak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.