Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Cła i podatki w procedurach celnych

Kontakt: email: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych oraz reglamentacji dewizowej. Studia dedykowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym, którego rola w warunkach postępującej globalizacji zjawisk gospodarczych i rosnącej konkurencji przedsiębiorstw nabiera tym większego znaczenia.

Prezentowana wiedza i praktyka jej stosowania jest również niezbędna dla osób zawodowo zajmujących się obsługą celną biznesu. Stąd studia adresowane są również do osób ubiegających się o wpis na listę agentów celnych. Obejmują bowiem tematykę z zakresu: przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych.

Celem studiów jest także stworzenie szansy uzyskania i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki celnej i podatkowej przez osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w krajowej administracji skarbowej.

Absolwentowi studiów przysługuje prawo do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych na podstawie art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. ustawa Prawo celne: DzU 2020 poz. 1382

Studia dedykowane są przede wszystkim dla:

 • przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym
 • osób ubiegających się o wpis na listę agentów celnych
 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy w krajowej administracji skarbowej

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym licencjackich.

Program

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych i dotyczą m.in. zagadnień z zakresu: procedury celno-administracyjnej, polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych oraz reglamentacji dewizowej. Przedstawiona zostanie również problematyka VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Wykładane przedmioty:

 • Cło i polityka celna. Incoterms. Zgłoszenia INTRASTAT
 • Prawo celne w systemie prawa publicznego
 • Elektroniczne zgłoszenia celne
 • Unijna Taryfa Celna i klasyfikacja taryfowa
 • Wartość celna towarów
 • Pochodzenie towarów
 • Ograniczenia pozataryfowe i środki polityki handlowej
 • Elementy towaroznawstwa. Bezpieczeństwo w obrocie międzynarodowym
 • Procedury celne
 • Procedury uproszczone
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Dług celny
 • Zwolnienia od cła
 • Postępowanie w sprawach celnych
 • Brexit
 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • Prawo dewizowe
Egzaminy

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem
pozytywnym (egzamin w formie testu) z całości materiału objętego
programem studiów.

W trakcie trwania studiów odbędą się dwa egzaminy praktyczne z przedmiotów:
1. Procedury celne
2. Postępowanie w sprawach celnych

Liczba godzin
160

Studia będą trwały dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na listopad 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Opłata za studia: 4.000 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.200 zł.

 Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.000 zł (lub 3.200 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.000 zł (lub 1.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.000 zł (lub 800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Zgłoszenia

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na VIII edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Cła i podatki w procedurach celnych"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)

 

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP, tel. 798-877-921, e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.