Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Kontakt: email: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w działach kadrowo-płacowych oraz dla prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach.
Przedstawione zostaną również zasady opodatkowania i oskładkowania w aspekcie międzynarodowym, w tym metody i zasady unikania podwójnego opodatkowania, rozliczanie delegacji zagranicznych oraz konsekwencje podatkowe i składkowe oddelegowania pracownika do pracy za granicę, a także zatrudnienia obcokrajowca.
Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności ustalania wynagrodzenia pracownika oraz świadczeń pochodnych (np. delegacji za podróże służbowe, świadczeń za godziny nadliczbowe, pracę w sobotę, niedzielę i święto, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop czy odpraw), tworzenia listy płac, a także korzystania z programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac (Płatnik i inne). Poprawnie wdrożony i odsługiwany program kadrowo-płacowy ułatwia i przyspiesza pracę oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach. Dodatkowo, znajomość programu Płatnik jest niezbędna w przypadku płatników zgłaszających więcej niż 5 osób ubezpieczonych, którzy są zobowiązani do dwustronnej wymiany dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS za pośrednictwem tego programu (Art. 47a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).

Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w działach kadrowo-płacowych oraz dla prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym licencjackich.

Program

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych / warsztatowych i obejmują następujące zagadnienia:

 • Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów z pracy. Koszty pracy i klin podatkowy w Polsce i na świecie
 • Prawo pracy i inne podstawy prawne zatrudnienia
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Zasady ogólne i zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych
 • Opodatkowanie dochodów osiąganych z wolnych zawodów, kontraktów menedżerskich oraz umów sponsorskich
 • Opodatkowanie dochodu osiągniętego za granicą
 • Oddelegowanie pracownika za granicę oraz zatrudnienie obcokrajowca
 • Aspekty podatkowe delegacji krajowych i zagranicznych
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze
 • Zasady ustalania wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń. Lista płac
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe
 • RODO w działach kadrowo-płacowych
 • ZFŚS
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie osób niepełnosprawnych. PFRON
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Ewidencja i rachunkowość płacowo-podatkowa
 • Narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo-płacową
 • Obowiązki pracownika kadr w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie dokumentów kadrowo-płacowych
Egzaminy

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (tj. test po I i II semestrze z całości zagadnień objętych programem studiów).

Liczba godzin
176

Studia będą trwały dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na październik 2021 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Opłata za studia: 4.000 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.200 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.000 zł (lub 3.200 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.000 zł (lub 1.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. 

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.000 zł (lub 800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na V edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "Rozliczenia kadrowo-płacowe"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stałej stronie informacyjnej studiów

Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP, tel. 798-877-921, e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.